กกท. จัดนิทรรศการ VRSAT Day เพื่อสร้างการรับรู้ ตระหนักถึงค่านิยมร่วม และนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร กกท.

กกท. จัดนิทรรศการ VRSAT Day เพื่อสร้างการรับรู้ ตระหนักถึงค่านิยมร่วม และนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร กกท.

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ VRSAT Day โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายวิบูณ จำปาเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้บริหาร กกท. ร่วมงาน ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของประเทศ ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อ ขับเคลื่อน และยกระดับการกีฬาให้ประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ คือ “พัฒนากีฬาให้ ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติและบริหารจัดการองค์กรอย่างมีมาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศอย่างยั่งยืน” และ กกท. ได้ให้ความสำคัญในการผลักดันการกีฬา เพื่อให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร บุคลากร จำเป็นต้องมีความเชื่อพื้นฐานที่สอดคล้องต้องกันในการปฏิบัติงานร่วมกัน

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ค่านิยมของ กกท. นั้นคือ VRSAT ที่สร้าง “คุณค่า” ให้กับ กกท. ประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ประกอบด้วย V ย่อมาจาก Visionary คือ ความมีวิสัยทัศน์ คิดไปข้างหน้า, R ย่อมาจาก Risk Management คือ จัดการและบริหารความเสี่ยงในการทำงาน, S ย่อมาจาก Spirit คือ ความมีสปิริต มีชีวิตชีวาในการทำงาน, A ย่อมาจาก Accountability คือ ความพร้อมรับผิด รับชอบ, T ย่อมาจาก Teamwork คือ การทำงานเป็นทีม และค่านิยมดังกล่าวจะเป็นแนวปฏิบัติให้บุคลากรในองค์กรดำรงตนในการปฏิบัติงาน โดยพึงรับรู้และตระหนัก ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติ นำไปสู่การมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมนี้จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด นอกจากนี้ยังมีทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลง หรือ Change Agent ซึ่งเป็นตัวแทนของทั้ง 16 ฝ่ายและสำนัก เป็นกำลังในการขับเคลื่อนการสร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ กกท. ทั้งนี้ ผู้บริหารทุกท่านจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง และบุคลากร กกท. จะก้าวไปพร้อมกันด้วย VRSAT ให้กลายเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่จะสร้างมูลค่าให้กับประเทศ และคุณค่าให้กับสังคมกีฬาต่อไป

นายวิบูณ จำปาเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ปรึกษาในการดำเนินการพัฒนาค่านิยม ส่งเสริมความผูกพันองค์กร และการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ 1. จัดอบรมและจัดทำ Workshop การแปลงค่านิยมขับเคลื่อนสู่วัฒนธรรมให้กับผู้บริหารทุกระดับ 2. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) จากผู้แทน 16 ฝ่ายและสำนัก จำนวน 40 คน 3. จัดกิจกรรมเกมส์ค่านิยม (Values Games) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม VRSAT 4. จัดกิจกรรมประกวดการออกแบบภาพกราฟิก (Graphic) โดยจัดการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การประกวดออกแบบภาพ
พื้นหลัง (Wallpaper) และ 2) การประกวดออกแบบสไลด์ต้นแบบ (Slide Master) เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังค่านิยม (Communication Plan) โดยขอชวนเชิญบุคลากร กกท. เข้าร่วมนิทรรศการ VRSAT Day ตั้งแต่วันที่ 14 – 16 กันยายน 2565 ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลมากมาย ณ ห้องโถง
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.

ทั้งนี้ มีการมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดออกแบบภาพกราฟิก (Graphic) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้ว่าการ กกท. โดยรางวัลประเภทที่ 1 : การออกแบบประกวดภาพพื้นหลัง (Wallpaper) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางมาฆมาศ สิทธิเวช หัวหน้างานสนับสนุนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวศรสวรรค์ ชาติสุทธิพงศ์ พนักงานบริหารทั่วไป 3 (ผู้แทนรับรางวัลแทน) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวชวิศา เกษมสุข ผู้ตรวจสอบภายใน 5 และประเภทที่ 2 : การออกแบบประกวดสไลด์ต้นแบบ (Slide Master) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวชวิศา เกษมสุข ผู้ตรวจสอบภายใน 5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวศรสวรรค์ ชาติสุทธิพงศ์ พนักงานบริหารทั่วไป 3 (ผู้แทนรับรางวัลแทน) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางมาฆมาศ สิทธิเวช หัวหน้างานสนับสนุนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์ กกท. / 14 กันยายน 2565

Share