กมธ.การกีฬา วุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านกีฬา และการส่งเสริมการออกกำลังกาย ณ จังหวัดชลบุรี

กมธ.การกีฬา วุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านกีฬา และการส่งเสริมการออกกำลังกาย ณ จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา พร้อมด้วยที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะอนุกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร เกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษา การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การขับเคลื่อนมวยไทยในสถานศึกษา การบริหารจัดการกีฬา รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ต่อจากนั้น ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา และคณะ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี โดยมีนายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนเข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการกีฬาและแนวทางการพัฒนาส่งเสริมกีฬาของจังหวัดชลบุรี

Share