กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ จังหวัดภูเก็ต 2565รายชื่อชุดทำงานโซนอำเภอถลาง

กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ จังหวัดภูเก็ต 2565
รายชื่อชุดทำงานโซนอำเภอถลาง

หัวหน้าชุด
๑.นายสมศรี ลำใย

กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ จังหวัดภูเก็ต 2565
รายชื่อชุดทำงานโซนอำเภอถลาง

หัวหน้าชุด
๑.นายสมศรี ลำใย
๑.๒นายวิรัตน์ เพ็งเทพ
รอง๑
๑.๓นายประชา เกตุเมือง
รอง๒

เลขาฯ
๒.นางสาววิไลวรรณ ปารัตน์

เหรัญญิก
๓.นายสุวิทย์ ดิษฐสุวรรณ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
๔.นายสันต์ วรรณวิชัยกุล
๔.๑นายวิจิตร ควรกล้า
ผู้ช่วย
๔.๒มานพ วารี
ผู้ช่วย

ฝ่ายทะเบียนและกำลังพล
๕.นายสุทธิศักดิ์ สืบวิเศษ
๕.๑.นายอนุกุล หิรัญ
ผู้ช่วย
๕.๒.นายอุดม คงบุตร
ผู้ช่วย

ฝ่ายประสานงานด้านศาสนา
๖.นายสมนึก ศรีรัตน์
๖.๑นายมะหะหมัด หมัดหลง
ผู้ช่วย
๖.๒นายณรงค์ บรรณกิจ
ผู้ช่วย
๖.๓นายวิลาศ ศรีมั่น
ผู้ช่วย
๖.๔นายสมนึก พันธ์ทิพย์
ผู้ช่วย
๖.๕นายมงคล ลิ่มลือชา
ผู้ช่วย

ฝ่ายปฏิคม
๗.นายอนุกูล เศวตจินดา
๗.๑นายเสริมชัย แก้วรักษา
ผู้ช่วย
๗.๒นายอุหมาน สิเด็น
ผู้ช่วย

ฝ่ายปฐมพยาบาล
๘.นายพูลชัย ไกรเลิศ

บันทึกเพิ่มเติม
บทบาทและหน้าที่ความสำคัญตามลำดับขั้นตอนหลักในการปฏิบัติ
๑.หัวหน้าชุด,รอง๑-๒ รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาเพื่อมากระจายข่าวสาร
๒.เลขาฯ จัดเตรียมเอกสาร,ประสานงาน,จัดเก็บข้อมูลวาระประชุม
๓.หรัญญิก ดูแลการเงิน,บันทึกรายรับรายจ่ายเข้า-ออกบัญชี
๔.ประชาสัมพันธ์และสื่อสาร ขยายและกระจายข่าวสาร,บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ,เก็บรวบรวมข้อมูล
๕.ทะเบียนและกำลังพล จัดเตรียมเอกสารลงทะเบียน,บันทึกข้อมูลสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง,ตรวจเช็คเครื่องแบบการแต่งกาย,จัดสรรกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อมีการ้องขอ
๖.ประสานงานด้านศาสนา ติดต่อประสานงานกับผู้นำศาสนาต่างๆเมื่อมีการร้องขอกำลังพลไปปฏิบัติงาน
๗.ปฏิคม จัดเตรียมสถานที่,จัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆในองค์กรให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
๘.ปฐมพยาบาล จัดเตรียมกล่องยาชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น(First aid. เพื่อใช้ทุกครั้งที่มีการทำกิจกรรม
หรือออกปฏิบัติงาน หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น

หมายเหตุ
ทุกหน้าที่ทุกตำแหน่งล้วนแล้วแต่มีความสำคัญด้วยกันทั้งนั้น และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ในกรณีที่ตำแหน่งนั้นๆ ติดภาระกิจเร่งด่วนและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับองค์กรให้มากที่สุด ยกเว้นหน้าที่และตำแหน่งเฉพาะทางที่ไม่สามารถปฏิบัติแทนกันได้จริงๆเท่านั้น

หมายเลขโทรศัพท์ คณะทำงาน

นายสมศรี ลำใย
081-7173052
นายวิรัตน์ เพ็งเทพ
087-492-5131
นายประชา เกตุเมือง
084-629-2518
นางสาววิไลวรรณ ปารัตน์
092-0654243​
นายสุวิทย์ ดิษฐสุวรรณ
083-1076379
นายสันต์ วรรณวิชัยกุล
086- 9456647
นายวิจิตร ควรกล้า
0805380120
นายมานพ วารี
081- 6475219
นายสุทธิศักดิ์ สืบวิเศษ
084- 6906465
นายอนุกูล หิรัญ
082-4038675
นายอุดม คงบุตร
062-4158453
นายสมนึก ศรีรัตน์

นายมะหะหมัด หมัดหลง
083-6454825
นายณรงค์ บรรณกิจ
099-3631915
นายวิลาศ ศรีมั่น
063-3788202
นายสมนึก พันธ์ทิพย์
061-2399185
นายมงคล ลิ่มลือชา
083-6905553
นายอนุกูล เศวตจินดา
063-5410877
นายเสริมชัย แก้วรักษา
087-3158861
นายอุหมาน สิเด็น
086-2768092
นายพูลชัย ไกรเลิศ

Share