กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ                จังหวัดภูเก็ต ๒๕๖๕                          รายชื่อชุดทำงานโซนอำเภอกะทู้

กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ จังหวัดภูเก็ต ๒๕๖๕ รายชื่อชุดทำงานโซนอำเภอกะทู้

 นายบุญส่ง เพ็ชรทอง หัวหน้าชุด (ปกครอง)

กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ จังหวัดภูเก็ต ๒๕๖๕
รายชื่อชุดทำงานโซนอำเภอกะทู้

๑. นายบุญส่ง เพ็ชรทอง หัวหน้าชุด (ปกครอง)
๒. นายถวิน วงวร รอง ๑ (ปกครอง)
๓. นายจักรพันธ์ พลสินธิ์ รอง ๒ (ผู้ช่วยปกครอง)
๔. นายวีระวุธ ณ นคร เลขาฯ
๕. นายสราวุธ เกิดผล ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อ
๕.๑. นายโสจะกร ชินภัทรสกุล ผู้ช่วย
๕.๒. นายสมโชค รอดประดิษฐ์ ผู้ช่วย
๕.๓. นางสาวสุชาภัค ขวาสุย ผู้ช่วย
๕.๔. นายนิโรจน์ มหาสินธุ์ ผู้ช่วย

๖. นายเจษฏา ผัดฟอง ฝ่ายทะเบียน
๖.๑.นายสุรศักดิ์ น้อยเอี่ยม ผู้ช่วย
๖.๒. นายอวยชัย ศราวรณ์พงศ์ ผู้ช่วย

๗. นายสมคิด กุลวัฒน์ ฝ่ายปฏิคม
๗.๑นายนิติ หมึกแดง ผู้ช่วย
๗.๒. นายวิสิษฐ์ สมุห์นวล ผู้ช่วย
๗.๓. นายวราเทพ แพทย์ประสิทธิ์ ผู้ช่วย
๗.๔. นายณัฐพล ทองเพียง ผู้ช่วย
๗.๕.นายธีรศักดิ์ พิเชษฐ์วรนัน ผู้ช่วย
๗.๖. นายอนุชิต ทรัพย์มาก ผู้ช่วย
๗.๗. นายบัณฑิต ผอมกลัด ผู้ช่วย

๘. นางสาวดายิน ทองรักษ์ เหรัญญิก
๘.๑ นางสาวกนกชล วิบุลศิลป์ ผู้ช่วย
๘.๒. นางสาวอุดมศรี ขวัญเมือง ผู้ช่วย

๙. ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ปั้นหุ่น . ฝ่ายกิจกรรม
๙.๑. นายอรรถพล ล้อเลื่อน ผู้ช่วย
๙.๒. นายธนัตกร วิทยา ผู้ช่วย
๙.๓.นายม่าก๊ก เจนรบ ผู้ช่วย
๙.๔. นายเมธา เตี้ยวบำรุง ผู้ช่วย
๙.๕. นายไกรสร เพ็ชร์ล่อเหลียน ผู้ช่วย
๙.๖. นายณรงค์ สีหะไกร ผุ้ช่วย
๙.๗.. นายสุนันท์ แก้วคนฑา ผู้ช่วย
๙.๘.. นายโชคชัย ด่านเสือเรือง ผู้ช่วย
๙.๙.. นายวิมล พรมกันดร ผู้ช่วย
๙.๑๐.นายวรรณชัย อนุรักษ์ ผู้ช่วย
๙.๑๑. นายเดช ตุลาการุณวงศ. ผู้ช่วย

๑๐.นายธนัตถ์ ยนตรกิจวาณิช ฝ่ายสื่อสาร ชุดปฏิบัติงาน
๑๐.๑ นายพีระพล ภาษี ผู้ช่วยชุดปฏิบัติงาน
๑๐.๒ พร้อมลูกข่ายที่ใช้วิทยุสื่อสาร

๑๑.นายกิตติเชษฐ์ เฟื่องวิชญ์สุ ฝ่ายพยาบาล ชุดปฏิบัติงาน
๑/.๑ พร้อมลูกข่ายที่เคยผ่านการอบรมเบื้องต้น

บทบาทหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นหลัก
๑. หัวหน้าชุด รอง ๑-๒ ผู้ช่วย รับนโยบาย ตามคำสั่ง จากผู้บังคับบัญชา ลงมาตามลำดับ
๒. เลขาฯ จัดเก็บข้อมูลการประชุม จัดเตรียมเอกสาร การประสานงาน
ในการประชุม และรับคำสั่งจากประธานในการดำเนินงานด่างๆ
๓. ประชาสัมพันธ์ และสื่อ เก็บข้อมูล และภาพ ขยายข่าวสาร และภาพต่างๆ ของกิจกรรม กนช.
ในการร่วมกิจกรรมในระหว่างหน่วยงานต่างๆ นำมาประกอบการเผยแผ่ ในด้านสังคม
โดยผ่านการตรวจสอบขั้นต้นต่อการเผยแผ่ในโลกเชี่ยว จัดทำคลิป วีโอกิจกรรมของสมาชิก
กนช.ทุกมิติ เท่าที่จะทำได้
๔. ฝ่ายทะเบียน จัดเก็บข้อมูล บุคคล สมาชิก และยุทรโธปกรณ์ ข้อมูลต่างๆของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับองกร และการประสานระหว่างหน่วยงาน จัดเตรียมเอกสารลงทะเบียนต่างๆ
๕. ฝ่ายปฏิคม การจัดเตรียมสถานที่ หรืออุปกรณ์ ทำกิจกรรมต่างๆขององกร ให้ลุล่วงไปด้วยดี
๖. ฝ่ายเหรัญญิก การเงินการบัญชี ทำการรับจ่าย สรุปรายรับ จ่าย ที่มีเข้ามา
ตามเวลาที่คณะกรรมการเห็นชอบ
๗. ฝ่ายกิจกรรม ประสานงานการร่วมงาน ผู้ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม ในกิจการของ
กนช. ให้สอดคล้องกับภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย หรือในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตามวาระนั้นๆให้ลุล่วงไปด้วยดี

๘. ฝ่ายสื่อสาร การจัดเตรียมสถานี เพื่อภารกิจของ กนช. ในการใช้ประสานงานในการทำงานในและนอกพื้นที่
หากมีการทำกิจกรรม ที่มีส่วนที่ต้องใช้วิทยุสื่อสาร จัดเตรียมสมุดบันทึก การใช้ข่ายร่วมในยามฉุกเฉินและปกติ
๙. ฝ่ายพยาบาล จุดเตรียมเครื่องเวชภัณฑ์พื้นฐาน ไว้คอยช่วยเหลือในเหตุเบื้องต้น
กับสมาชิกในหน่วยงาน ในขณะปฏิบัติหน้าที่ และกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
สามารถระดมพลเข้ามาช่วยได้ตามแต่กรณี
๑๐. ฝ่ายปกครอง ดูแลการแต่งกายให้ถูกต้อง เป็นระเบียบแบบอย่างทหาร ในขณะแต่งเครื่องแบบ
ตามกฎของทหาร ๑๐ ข้อ

ทุกๆตำแหน่งหน้าที่ สามารถร่วมมือทำกันได้หมด เว้นแต่หน้าที่เฉพาะทาง หรือเฉพาะเจาะจงในกิจกรรมนั้นๆที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีๆไป เช่น ตั้งจุดบริการ ทุกคนทำได้หมด ในด้านบริการติดต่อสอบถาม ช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว

กะทู้ร่วมใจ ดำรงไว้ ซึ่งคุณธรรม
แทนคุณแผ่นดิน สถิตไว้ในโลกา

รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่โซนกะทู้
๑. นายบุญส่ง เพ็ชรทอง หัวหน้าชุด (ปกครอง)
๒. นายถวิน วงวร รอง ๑ (ปกครอง)
๓. นายจักรพันธ์ พลสินธิ์ รอง ๒ (ผู้ช่วยปกครอง)
๔. นายวีระวุธ ณ นคร เลขาฯ

๕. นายสราวุธ เกิดผล ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อ
๖.. นายโสจะกร ชินภัทรสกุล ผู้ช่วย
๗. นายสมโชค รอดประดิษฐ์ ผู้ช่วย
๘. นางสาวสุชาภัค ขวาสุย ผู้ช่วย
๙.. นายนิโรจน์ มหาสินธุ์ ผู้ช่วย

๑๐.นายเจษฏา ผัดฟอง ฝ่ายทะเบียน
๑๑.นายสุรศักดิ์ น้อยเอี่ยม ผู้ช่วย
๑๒. นายอวยชัย ศราวรณ์พงศ์ ผู้ช่วย

๑๓. นายสมคิด กุลวัฒน์ ฝ่ายปฏิคม
๑๔. นายนิติ หมึกแดง ผู้ช่วย
๑๕. นายวิสิษฐ์ สมุห์นวล ผู้ช่วย
๑๖. นายวราเทพ แพทย์ประสิทธิ์ ผู้ช่วย
๑๗. นายณัฐพล ทองเพียง ผู้ช่วย
๑๘..นายธีรศักดิ์ พิเชษฐ์วรนัน ผู้ช่วย
๑๙.. นายอนุชิต ทรัพย์มาก ผู้ช่วย
๒๐.. นายบัณฑิต ผอมกลัด ผู้ช่วย
๒๑. นางสาวดายิน ทองรักษ์
เหรัญญิก
๒๒. นางสาวกนกชล วิบุลศิลป์ ผู้ช่วย
๒๓. นางสาวอุดมศรี ขวัญเมือง ผู้ช่วย
๒๔. ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ปั้นหุ่น .ฝ่ายกิจกรรม
๒๕.. นายอรรถพล ล้อเลื่อน ผู้ช่วย
๒๖. นายธนัตกร วิทยา ผู้ช่วย
๒๗.นายม่าก๊ก เจนรบ ผู้ช่วย
๒๘. นายเมธา เตี้ยวบำรุง ผู้ช่วย
๒๙.. นายไกรสร เพ็ชร์ล่อเหลียน ผู้ช่วย
๓๐. นายณรงค์ สีหะไกร ผุ้ช่วย
๓๑.. นายสุนันท์ แก้วคนฑา ผู้ช่วย
๓๒. นายโชคชัย ด่านเสือเรือง ผู้ช่วย
๓๓. นายวิมล พรมกันดร ผู้ช่วย
๓๔.นายวรรณชัย อนุรักษ์ ผู้ช่วย
๓๕. นายเดช ตุลาการุณวงศ. ผู้ช่วย
๓๖..นายธนัตถ์ ยนตรกิจวาณิช ฝ่ายสื่อสาร ชุดปฏิบัติงาน
๓๗. นายพีระพล ภาษี ผู้ช่วยชุดปฏิบัติงาน
๓๘. นายกิตติเชษฐ์ เฟื่องวิชญ์สุ ฝ่ายพยาบาล ชุดปฏิบัติงาน
๓๙. นางจิตรนา ปลูกไม้ดี ผู้ช่วย

Share