คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต                              เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติจังหวัดภูเก็ต

คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติจังหวัดภูเก็ต

Share