คุณสุพัฒน์ ปธ.บ.กระท่อมไทยอุตสาหกรรม MOU คุณทองสุข ปธ.โอเอส อินเตอร์ ฟู้ดส์

คุณสุพัฒน์ ปธ.บ.กระท่อมไทยอุตสาหกรรม MOU คุณทองสุข ปธ.โอเอส อินเตอร์ ฟู้ดส์

คุณสุพัฒน์ ธรรมเพชร ประธานบริษัทกระท่อมไทยอุตสาหกรรม จำกัด ลงนามความร่วมมือกับ คุณทองสุข พลกนิช ประธานโรงงาน โอเอส อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด
โดยกำหนดการสัมมนาพืชกระท่อมและพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง โรงงาน โอเอส อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด กับบริษัทกระท่อมไทยอุตสาหกรรม จำกัด


วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 9.00 น -13.00 น ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เวลา 9.00 น -9.20 น. ร่วมดื่มชา กาแฟ ชมกระท่อมก้านแดงจากพัทลุง และเปิดโอกาสให้มีการรับจอง ซื้อต้นกล้ากระท่อม เวลา 9.20 น -9.40 น. ชมวีดีโอ Presentation บริษัทกระท่อมไทยอุตสาหกรรมจำกัด / โรงงานเชียงใหม่โฮลดิ้ง /ชุดงาน แถลงข่าว MOU หว่างบริษัทกระท่อมไทยอุตสาหกรรม จำกัด กับ โรงงานเชียงใหม่โฮลดิ้ง เวลา 9.40 น – 9.50 น. พิธีกรเชิญ นายณรินทร์ เตชะพันธ์รัตนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้มาร่วมงาน เวลา 9.50 น – 10.00 น. พิธีกรเชิญประธาน นางทองสุข พลกนิช กล่าวเปิดงาน เวลา 10.00 น – 10.30 น. รับฟังการบรรยายพิเศษ จากคุณสุพัฒน์ ธรรมเพชร ประธานบริษัทกระท่อมไทยอุตสาหกรรม จำกัด เรื่องการปลูกพืชกระท่อม เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เวลา 10.30 น – 10.45น. รับฟัง VDO Conference จาก คุณจงเจริญ ไกรนรา ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญด้าน โรงงานผลิตสมุนไพร และประธานบริษัท สยามเฮอรร์เบิ้ลฮับ จำกัด เรื่อง Carbon Cradit และการปลูกพืชกระท่อมโดยการใช้ Application เวลา 10.45 น – 11.30 น. รับฟังการบรรยายพิเศษ จากคุณวิโรจน์ พงศ์อิสระ ปราชญ์ชาวบ้านซึ่งมีความรู้และ เชี่ยวชำญด้านการปลูกพืชกระท่อม เรื่องกระบวนการปลูกพืชกระท่อมตามหลักวิชาการ (คู่มือลูกไร่) ให้คำปรึกษา แนะนำ และเปิดเวทีให้มีการซักถาม เวลา 11.30 น – 12.00น. พิธีลงนมระหว่าง โรงงาน โอเอส อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด กับบริษัทกระท่อมไทยอุตสาหกรรม จำกัด เวลา 12.00 น –13.00น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน เป็นเสร็จกิจกรรม


หมายเหตุ โรงงานโอเอสอินเตอร์ฟู๊ดจำกัดเป็นโรงงานต้นแบบที่สนับสนุนให้เกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงได้ปลูกพืชยืนต้นกระท่อมซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจและช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเราจะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีรายได้จากการขายใบกระท่อมและขายคาร์บอนเครดิตด้วยในอนาคตโดยร่วมมือกับบริษัทกระท่อมไทยอุตสาหกรรมจำกัด

ผู้นำเสนอ

นำเสนอโดย lemon

Share

Written by: