งานทิ้งกระจาดที่ วิหารเซียน                          ของ มูลนิธิสว่างเมฆาธรรมสถาน ตะกั่วป่า      เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565

งานทิ้งกระจาดที่ วิหารเซียน ของ มูลนิธิสว่างเมฆาธรรมสถาน ตะกั่วป่า เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565

นายเอนก จึ่งสกุล ประธาน มูลนิธิสว่างเมฆาธรรมสถาน ตะกั่วป่า
จะแจกข้าวสาร ของแห้ง และ อื่น ๆ รวมจำนวน ทั้งหมด 2,100 ชุด ให้ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส คนยากจน และ คนพิการ
ตั้งแต่วันที่ 25 ถึง 27 สิงหาคม 2565

Share