“ชำนาญ”ส่งไม้ต่อให้”เอนก” สานงานบริหาร TFOPTA

“ชำนาญ”ส่งไม้ต่อให้”เอนก” สานงานบริหาร TFOPTA

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซด์ จังหวัดชัยนาท
วาระการประชุมมีทั้งหมด 7 วาระด้วยกัน เริ่มวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม วาระที่ 3 แถลงงบดุลและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี วาระที่ 4 รายงานสถานภาพสมาชิก/แนะนำสมาชิกใหม่ วาระที่ 5 รายงานความพร้อมการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2565 ณ จังหวัดตรัง วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ วาระที่ 7 เลือกตั้งประธานและกรรมการ
ผลการเลือกตั้งได้ ว่าที่ร.อ.เอนก นุรักษ์ ไร้คู่แข่ง เพราะคู่แข่งทอนตัวก่อนลงคะแนนเสียง จึ่งได้คะแนนแบบท่วมท้น ขึ้นเป็นประธานสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย TFOPTA

Share

Written by: