ชื่นชมนักกีฬาคนพิการ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศต่อเนื่อง ย้ำ กกท.ให้ความสำคัญนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยนักกีฬาและนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการมากขึ้น

ชื่นชมนักกีฬาคนพิการ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศต่อเนื่อง ย้ำ กกท.ให้ความสำคัญนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยนักกีฬาและนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการมากขึ้น

0930 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. เป็นประธานประชุม คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ผ่านสื่ออิเลคโทรนิคส์ ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ โดยมี รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมประชุม มีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 ณ อินโดนีเซีย และรับทราบผลการดำเนินงาน ด้านกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรของ กกท.ปี 65 รวมทั้งรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุนและเงินสำรอง ของ กกท.ปี 65 ซึ่งภาพรวมยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ต่อจากนั้น ได้ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นชอบ การใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการดำเนินงานประจำปี 66 รวมทั้ง ร่างนโยบายและแนวปฎิบัติการแยกบัญชีเชิงสังคมและพาณิชย์ และร่วมทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเห็นชอบการแต่งตั้ง นาย ก้องศักด ยอดมณี เป็นผู้ว่า กกท. อีกสมัย ตั้งแต่ ต.ค.65 – ก.ย.69

พล.อ.ประวิตร’ ได้ชื่นชมนักกีฬาคนพิการและขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง ที่ร่วมพัฒนานักกีฬาคนพิการ สามารถสร้างผลงานดีขึ้นต่อเนื่อง โดยกำชับ กกท.ให้สนับสนุนนำวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้ามาช่วยพัฒนาประสิทธิภาพนักกีฬาและนักกีฬาคนพิการทุกชนิดกีฬาในทุกสมาคมกีฬามากขึ้น พร้อมย้ำ กกท.ให้ความสำคัญกับการพัฒนากีฬาระดับจังหวักมากขึ้น รวมทั้งการจัดหารายได้นอกงบประมาณมากขึ้น และต้องเร่งรัดบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแล ให้เป็นไปตามระเบียบ โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการประเมินและการบริหารความเสี่ยงควบคู่กันไปด้วย

Share