ซอฟเพาเวอร์ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติกำลังดำเนินอยู่ ณ ๑๐ จังหวัดในไทย

ซอฟเพาเวอร์ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติกำลังดำเนินอยู่ ณ ๑๐ จังหวัดในไทย

ด้วยมูลนิธิส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมสุรินทร์ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญฯ ได้จัดเชิญอาคันตุกะศิลปินนานาชาติมาร่วมแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ และประกาศเทศกาลท่องเที่ยว ๑๐ จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ชลบุรี ปราจีนบุรี นครราชสีมา สุรินทร์และสกลนคร

เชื่อมประสานกลไกขับเคลื่อน “บวร ” (บ้าน – วัด – ส่วนราชการ) เพื่อฟื้นฟูการศาสนา สถาปัตยกรรม และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทย อันจะมีผลต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและความมั่นคงของไทยในระยะยาว เทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒๕ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ ตุลาคม – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบและร่วมสร้างคุณค่าคติชนวิทยาไทยท่ามกลางนานาชาติ

โดยจัดการแสดงพื้นบ้านนานาชาติตามพื้นที่ต่างๆใน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ชลบุรี ปราจีนบุรี นครราชสีมา สุรินทร์ และสกลนคร ทั้งนี้มีศิลปินพื้นบ้านจาก ๑๒ ประเทศ (ซึ่งได้รับการอนุญาตจากสถานทูตไทยในแต่ละประเทศแล้ว) ได้แก่ ฮังการี อิตาลี รัสเซีย บัลแกเรีย อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ เมียนมาร์ เนปาล กัมพูชา บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ และ ประเทศไทย จำนวน ๑๒๐ คน รวมทั้งศาสตราจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมจำนวน ๑๐ คน มาร่วมให้ความสุข และเสริมพลังการผลิต

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยอนันตราปุระ ๓ หมู่๗ ต.สําพันตา อ.นาดี ปราจีนบุรี ๒๕๒๒๐โทร.๐๘๗-๖๖๔-๔๔๒๓ พัฒนาทรัพยากรมนุษยชาติแห่งโลก และหน่วยการต่างๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งใน ๑๐ จังหวัดของการจัดงานซอฟเพาเวอร์ โดยจัดงานประกาศการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมนานาชาติในจังหวัดปราจีนบุรีครั้งที่ ๑ และบันทึกความร่วมมือเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในจังหวัดปราจีนบุรี(ThailandIFF : Thailand International Folklores Festival : 1St Prachinburi) ร่วมกับ องค์กรเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมนานาชาติในวันที่ ๕-๗พฤศจิกายน ๒๕๖๖

อนึ่ง กิจกรรมของเทศกาลดังกล่าว มุ่งสร้างสรรค์ศิลปินไทยและนานาชาติ ภายใต้บรรยากาศวิถีไทย เพื่อความพร้อมเป็นผู้ประกาศสันติภาพโลกและการท่องเที่ยวต่อไป ฉะนั้น เพื่อให้เทศกาลนี้เป็นกลไกขับเคลื่อน “บวร” ทั้งในชุมชนไทยและชุมชนต่างเชื้อชาติผู้ด้อยโอกาสในไทย ในการนี้มูลนิธิฯ เห็นว่า ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์และวิสัยทัศน์ด้านสันติภาพ (ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๒๒.๐๐ ณ อนันตราปุระ รีสอร์ท อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี)

Share