ท่านรัฐมนตรีอนุชามา ร่วมงานแจกประกาศ ให้กับ สำรับชัยนาท ที่สุวรรณารีเวอร์ไซร์

ท่านรัฐมนตรีอนุชามา ร่วมงานแจกประกาศ ให้กับ สำรับชัยนาท ที่สุวรรณารีเวอร์ไซร์

28 พฤศจิกายน 2565 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทร่วมกิจกรรมการประกอบอาหารสำรับชัยนาท ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาหาร และรังสรรค์เมนูอาหารประจำพื้นถิ่น ให้มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ สร้างผลิตภัณฑ์อาหารใหม่จังหวัดชัยนาท เพื่อเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนให้มีความเข้มแข็งตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ผ่าน BCG Model
พร้อมกันนี้นางฉลอม สงล่า นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมและพิธีปิดโครงการสํารับชัยนาท
CHAINAT GASTRONOMY


ชัยนาท ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ โดยนายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร
การจัดโครงการดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียว รวมถึงแนวทางการดำรงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับได้พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ให้ดำเนินไปในทางที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ณ โรงแรมสุวรรณาริเวอร์ไซด์

Share