ประชุม กกท. จี้บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ย้ำใช้งบประมาณตรงเป้า โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดด้านกีฬา

ประชุม กกท. จี้บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ย้ำใช้งบประมาณตรงเป้า โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดด้านกีฬา

1000 : พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/65 ผ่านระบบ VTC โดยมี ผู้ว่า กกท. เข้าร่วมประชุม ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ

ที่ประชุมรับทราบ  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 65 ที่ต้องให้ความสำคัญมากขึ้น ทั้งการบริหารรายได้นอกงบประมาณ การพัฒนาศักยภาพนักกีฬา มูลค่าเศรษฐกิจจากกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา การบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งการดำเนินงานตามกฎและข้อบังคับ

ต่อจากนั้น ได้ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นชอบ เรื่องสำคัญ ประกอบด้วย การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อให้ครอบคลุมหน่วยรับตรวจทั้งหมดและโครงการที่ได้รับการสนับสนุน   (ร่าง) การจัดทำนโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร จำนวน 9 นโยบาย   รวมทั้ง (ร่าง) กฏบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อบริหารความเสี่ยง ป้องกันความขัดแย้ง และให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ  และแต่งตั้งประธานกรรมการคณะอนุกรรมการตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พล.อ.ประวิตร’ ย้ำขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน โดยเฉพาะ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ขอให้ร่วมแก้ปัญหาและบริหารจัดการต่อสาเหตุที่แท้จริง โดยให้ยึดเกณฑ์ชี้วัดที่กำหนด ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับการประเมิน และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานมากขึ้น

พร้อมทั้ง ได้กำชับให้เร่งติดตามการดำเนินงานก่อสร้าง อาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยให้แล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนด  รวมท้ังให้ความสำคัญ กับการบริหารจัดการงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนการกีฬาแห่งชาติ ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรอย่างแท้จริง โดยต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ และต้องไม่มีการทุจริตเด็ดขาด  

Share