ปริญญาใบที่ 4 บัวขาว รับปริญญากิตติมศักดิ์ม.รัตนบัณฑิต ลุยต่อ ป.โท ม.แม่โจ้

ปริญญาใบที่ 4 บัวขาว รับปริญญากิตติมศักดิ์
ม.รัตนบัณฑิต ลุยต่อ ป.โท ม.แม่โจ้

เรียกได้ว่าเป็นนักมวยขวัญใจคนไทยที่ไม่ลืมเรื่องการศึกษา สำหรับ “บัวขาว บัญชาเมฆ” หรือ ร้อยโท สมบัติ บัญชาเมฆ ยอดกำปั้นวัย 40 ปี ซึ่งล่าสุดคณะกรรมการกลั่นกรองการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ให้แก่ บัวขาว บัญชาเมฆ กับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการการกีฬา)

สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ อาร์แบค สปอร์ต อารีน่า มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ซึ่งนับเป็นปริญญาบัตรใบที่ 4 ของ “บัวขาว บัญชาเมฆ” ร้อยโท สมบัติ บัญชาเมฆ หลังจากก่อนหน้าที่ได้รับไปแล้วประกอบด้วย

– ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญญาตรี) สาขาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปี 2560

– ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปริญญาโท) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556

– ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปริญญาเอก) สาขาวิชายุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค (กลุ่มการศึกษาและจัดการภูมิปัญญา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี 2557

นอกจากนี้ ในปัจจุบัน “บัวขาว บัญชาเมฆ” ร้อยโท สมบัติ บัญชาเมฆ กำลังศึกษาปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยในช่วงของการทำวิทยานิพนธ์อีกด้วย

Share