พาเที่ยว วัดป่าสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

พาเที่ยว วัดป่าสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

วัดป่าสาลวัน เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่สำคัญมาอย่างยาวนานกว่า 74 ปี เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองโคราช ก่อตั้งโดยพระญาณวิศิษฏ์สมิทธิวีราจารย์ (สิงห์ ขนฺตยาคโม) ศิษย์องค์สําคัญของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต

ภายในวัดมีศาสนสถานที่สำคัญคือ บูรพาจารย์เจดีย์ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุแห่งบูรพาจารย์ และของหลวงพ่อพุธ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน และประชาชนไว้เป็นที่เคารพกราบไหว้ เป็นเครื่องเตือนใจเตือนสติในแนวทางแห่งพระธรรมคำสอน

ที่อยู่ : 375/5 ซอย 6 ถนนเดชอุดม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
พิกัด : https://goo.gl/maps/hhPfiTaoDrYcwvsU8

Share