พาเที่ยว วัดพระสี่อิริยาบถ กำแพงเพชร

พาเที่ยว วัดพระสี่อิริยาบถ กำแพงเพชร

วัดพระสี่อิริยาบถหรือวัดพระยืน ตั้งอยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 20-22 เป็นวัดขนาดใหญ่และมีโบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์คือมณฑปพระสี่อิริยาบถ ซึ่งเป็นรูปแบบเหมือนดังที่พบที่วัดเชตุพนและวัดพระพายหลวง จ.สุโขทัย

จากจารึกลานเงินที่พบบริเวณเจดีย์รอบมณฑปได้กล่าวไว้ว่า พระมหามุนีรัตนโมลีเป็นผู้สร้างและเสด็จพ่อพระยาสอยเป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชรในยุคนั้น ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญประกอบไปด้วย – มณฑปจตุรมุข ซึ่งมีรูปแบบเหมือนดังที่พบที่วัดเชตุพนและวัดพระพายหลวง จ.สุโขทัย จากจารึกลานเงินที่พบบริเวณเจดีย์รอบมณฑปได้กล่าวไว้ว่าพระมหามุนีรัตนโมลีเป็นผู้สร้างและเสด็จพ่อพระยาสอยเป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชรในยุคนั้น

โดยโบราณสถานแห่งนี้ มีเอกลักษณ์ตรงที่แต่ละทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 4 ปางหรือ 4 อิริยาบถ อันได้แก่ อิริยาบถยืน (ปางประทานอภัย) อิริยาบถเดิน (ปางลีลา) อิริยาบถนั่ง (ปางมารวิชัย) และอิริยาบถนอน (ปางไสยาสน์) โดยปัจจุบันเหลือเพียงอิริยาบถยืน (ปางประทานอภัย) ที่สภาพค่อนข้างสมบูรณ์กว่าอิริยาบถอื่น ๆ กล่าวคือพระพักตร์เป็นลักษณะพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยแบบกำแพงเพชร

คือพระนลาฏกว้างพระหนุเสี้ยม – พระมหาวิหาร เป็นวิหารขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้าสุดตัวพระวิหารตั้งอยู่บนฐาน 2 ชั้น ฐานไพทีชั้นล่างซึ่งก่อด้วยศิลาแลงเป็นฐานแบบบัวลูกแก้วอกไก่รอบลานประทักษิณ ประดับด้วยราวลูกกรงศิลาแลงโดยรอบส่วนฐานวิหารชั้นบนมีมุขเด็จทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้านบนมีแท่นอาสนะสงฆ์และฐานชุกชีสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป – บ่อตัดศิลาแลงตั้งอยู่ด้านหน้า วัดเป็นบ่อที่ใช้ในการตัดศิลาแลงให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ ก่อนที่จะนำไปใช้ในการสร้างวัด

วัดพระสี่อิริยาบถ
ที่อยู่ : ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร

Share