พ่อเมืองพิบูลฯ ชู “เฮือนฮ่วมแฮง” ศูนย์กลาง Quick Win การส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ตามนโยบายผู้ว่าฯ และ ม.ราชภัฏอุบลฯ

พ่อเมืองพิบูลฯ ชู “เฮือนฮ่วมแฮง” ศูนย์กลาง Quick Win การส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ตามนโยบายผู้ว่าฯ และ ม.ราชภัฏอุบลฯ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร ให้เกียรติพบปะผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สำหรับนักศึกษา อาจารย์ เกษตรกร ผู้นำท้องถิ่นและกลุ่มอาชีพ ณ ศูนย์การเรียนรู้เฮือนฮ่วมแฮง ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายแสนทวี ดาลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ผู้บริหารและข้าราชการ อบต.หนองบัวฮี กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรสตรี กลุ่มอาชีพแม่บ้าน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการฯ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สำหรับนักศึกษา อาจารย์ เกษตรกร ผู้นำท้องถิ่นและกลุ่มอาชีพ ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้เฮือนฮ่วมแฮง ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

โอกาสนี้ นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร ได้กล่าวถึง การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) ของอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมกล่าวชื่นชมศูนย์การเรียนรู้เฮือนฮ่วมแฮง และตำบลหนองบัวฮี ที่เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมถึงกิจกรรมการ Quick Win หรือการดำเนินนวัตกรรมให้สำเร็จโดยเร็ว ตามแนวทางของ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยเน้นการรวมกลุ่มเพาะปลูกและนำผลผลิตไปแปรรูปและจำหน่าย เช่น ตะไคร้ ข่า ข้าวอินทรีย์ หรือผักแขยง เป็นต้น เนื่องจากเป็นอำเภอที่มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ จึงควรเชื่อมโยงกิจกรรมแปรรูปผลผลิตที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของอำเภอ เพื่อสนองต่อนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ด้วย

ขณะที่ นายอัมพร วาภพ ผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี และผู้จัดการ หจก.ข้าวโฮยเกลือสตูดิโอ วิสาหกิจเพื่อสังคม และศูนย์เรียนรู้ เฮือนฮ่วมแฮง กล่าวว่า โครงการฯ นี้ กำหนดจัดขึ้น 2 วัน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การฝึกอบรม การเอามื้อสามัคคี ในวันแรก และการฝึกอบรมการแปรรูปในวันที่สอง โดยได้รับความร่วมมือจาก นายแสนทวี ดาลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรสตรี กลุ่มอาชีพแม่บ้าน และผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย โดยเฉพาะ “ชาชงผักแขยง” ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่และมีแผนที่จะจดสิทธิบัตรต่อไปในอนาคต และมีแผนที่จัดแสดงและจำหน่ายที่ตลาดหัวไร่ปลายนา ในโอกาสต่อไปด้วย

อัมพร วาภพ ผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดระดับจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี..ภาพข่าว/รายงาน

Share