มาตรการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต 25 ก.ค.-2 ส.ค. 64

มาตรการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต 25 ก.ค.-2 ส.ค. 64

มาตรการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต (รอบที่3 ล่าสุด)………ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564ทุกคนที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจะต้อง ปฏิบัติ ดังนี้ 1.ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส 2.ต้องมีผลตรวจ covid 19 เป็นลบ มาไม่เกิน 72 ชั่วโมง (หรือ 3วัน) สำหรับ เยาวชนที่อายุตั้งแต่ 6 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี ต้องมีผลการตรวจcovid 19 เป็นลบ มาไม่เกิน 72 ชั่วโมง (หรือ 3วัน) ยกเว้น กรณี เหล่านี้ ต้องมีผลตรวจ covid 19 เป็นลบ มาไม่เกิน72 ชั่วโมง (หรือ 3วัน) 1.ผู้ขับรถฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้ป่วยฉุกเฉิน กู้ชีพกู้ภัย 2. ผู้ขับรถรถขนส่งยาเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (ต้องมีหนังสือรับรองการขนส่ง) 3.ผู้มีนัดหมายฉีดวัคซีน covid-19 เข็มที่ 2 (ต้องมีใบนัดหมายฉีดวัคซีน covid-19 เข็มที่ 2) 4.ผู้มีความจำเป็นในการเดินทาง ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต(ต้องมีตั๋วโดยสารของวันที่เดินทางเท่านั้น) จังหวัดภูเก็ต

ขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางข้ามจังหวัด และปฏิบัติตามข้อกำหนด อย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโควิด 19 ตลอดจน การนำเชื้อจากภายนอก เข้าพื้นที่ขอพลังความร่วมมือจากพี่น้องชาวภูเก็ตทุกท่าน มาช่วยกันทำให้ภูเก็ต ปลอดภัย

Share