มิติแห่งความร่วมมือชุมชนวัดถ้ำน้ำร้อนร่วม อตบ.เขาชัยสน

มิติแห่งความร่วมมือชุมชนวัดถ้ำน้ำร้อนร่วม อตบ.เขาชัยสน

มิติแห่งความร่วมมือชุมชนวัดถ้ำน้ำร้อนร่วมอตบ.เขาชัยสนจากเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 การประชุมหารือร่วมกันระหว่างนายกเจริญ รักรามและทีมอบต.เขาชัยสน กับ ชาวบ้านชุมชนวัดถ้ำน้ำร้อน โดยการนำผู้ใหญ่บ้าน และสมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้ ภายใต้การนำขอนายกกนกณัฐ กตเวทิตาสกุล ในที่ประชุมมีมติให้มีร่วมกันการพัฒนาวัดถ้ำน้ำร้อนเพื่อเตรียมการสมโภชน์วัด ทุกศุกร์ วันนี้เป็นวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันศุกร์แรกที่ เหล่าชาวบ้านชุมชนวัดถ้ำน้ำร้อนสร้างมิติแห่ความร่วมมือกับอบต.เขาชัยสน โดยการนำผู้ใหญ่บ้านกับนายกอบต. และนายกสมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้ มีชาวบ้านร่วมมือเจ้าหน้าที่อบต. และสมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้ ตลอดจนผู้มาเที่ยว

Share

Written by:

328 Posts

View All Posts
Follow Me :