มูลนิธิ”โมรียา-เอรียา” มอบทุนให้มหิดล1แสน

มูลนิธิ”โมรียา-เอรียา” มอบทุนให้มหิดล1แสน

มูลนิธิ”โมรียา-เอรียา”
มอบทุนให้มหิดล1แสน

เมื่อวันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมา คุณแม่เปิ้ล นฤมล เป็นตัวแทนมูลนิธิโมรียา-เอรียา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 8 ทุน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงเพ็ญพร เหลืองชนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงนัจชลี ศรีมณีกาญจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

โดยมีผู้มอบทุนการศึกษา ดังนี้

คุณนฤมล ติวัฒนาสุข มูลนิธิโมรียา – เอรียา จำนวนเงินทุน 100,000 บาท

คุณธัญดา ติวัฒนาสุข ตัวแทนจากคุณชยานิษฐ์ พฤฒพีระวิทย์ (บริษัท ดีพเลิฟ จำกัด) จำนวนเงินทุน 50,000 บาท

คุณรวีวรรณ กาญจนวิสิษฐผล จำนวนเงินทุน 30,000 บาท

คุณมนพัทธ์ธน โรจน์ขจรวณิช จำนวนเงินทุน 10,000 บาท

MoriyaAriyaFoundation

Share