วันศุกร์ที่11 พฤศจิกายน 2565 นายจบ แก้วทิพย์ ประธานสาขาสมาคมสภา ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำพัทลุง และ คณะกรรมการสาขาฯ ประกอบพิธีมอบโล่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป                                ให้แก่ นางพักดิ์ ชูสง่า อายุ 104 ปี และ                     นางขาว ขุนไกร อายุ104 ปี                      ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง     โดยมี นายกับภัย พลพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

วันศุกร์ที่11 พฤศจิกายน 2565 นายจบ แก้วทิพย์ ประธานสาขาสมาคมสภา ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำพัทลุง และ คณะกรรมการสาขาฯ ประกอบพิธีมอบโล่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ให้แก่ นางพักดิ์ ชูสง่า อายุ 104 ปี และ นางขาว ขุนไกร อายุ104 ปี ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยมี นายกับภัย พลพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

Share