ศบค. มีคำสั่งมาตรการการแพทย์และสาธารณสุขใน กทม.-จังหวัดปริมณฑล และจังหวัดอื่น10 ก.ค.นี้

ศบค. มีคำสั่งมาตรการการแพทย์และสาธารณสุขใน กทม.-จังหวัดปริมณฑล และจังหวัดอื่น10 ก.ค.นี้

แพทย์หญิงอภิสมัย เปิดเผยว่า ในที่ประชุมยังได้มีการสรุปมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) และจังหวัดปริมณฑล ดังนี้

1.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดให้มีการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงระบบการตรวจหาเชื้อ อย่างเพียงพอ โดยเพิ่มจุดตรวจคัดกรอง หาเชื้อ ให้ประชาชนได้เข้าถึงเพื่อเป็นการค้นหาผู้ป่วยที่ยังตกค้างในชุมชน และแยกประชาชนที่ติดเชื้อออกจากชุมชนให้เร็วที่สุด

2.กระทรวงสาธารณสุขจะมีการปรับแผนการกระจายวัคซีนโดยเร่งรัดนำระบบการแยกกักแบบการแยกกักที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักในชุมชน (Community Isolation) รวมทั้งการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก ได้แก่ ยาฟ้าทะลายโจร เป็นต้น มาเสริมเพิ่มมาตรการรักษาพยาบาลที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อทดแทนการขาดแคลนเตียงพยาบาลตามโรงพยาบาลต่าง ๆ

3.กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งจัดการจัดตั้ง ICU สนาม และ รพ.สนาม รวมถึง รพ.สนามชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และมีจำนวนมากพอ

4.กระทรวงสาธารณสุขปรับแผนการกระจายวัคซีน และเร่งการฉีดวัคซีน ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวและโรคเรื้อรัง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งเร่งรัดการฉีดวัคซีนในพื้นที่การแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยตั้งเป้าฉีดวัคซีน ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป จำนวน 1 ล้านคน ภายใน 1-2 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มความครอบคลุมวัคซีนกลุ่มนี้เป็น 85%

5.ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ในการป้องกันส่วนบุคคล การตรวจหาเชื้อ และการรักษาพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพ

6.ให้ ศบศ. เร่งรัดกำหนดมาตรการเยียวยาสถานประกอบการหรือพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดมาตรการในครั้งนี้ ตามความจำเป็นของแต่ละพื้นที่

การปฏิบัติในจังหวัดอื่น

1.กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมกันรับผิดชอบในการกำหนดมาตรการคัดกรองและมาตรการติดตามสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่ให้มีความเข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด

ทั้งนี้ พร้อมให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค.64 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยอาศัยอำนาจตามข้อกำหนด ฉบับที่ 25

2.ให้นำมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ระดับสถานการณ์ต่าง ๆ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 24, 25, 26) มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้

Share