สจต้อม ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมด้านสถานที่เพื่อรองรับการมาสำรวจพื้นที่เชิงลึกของคณะกรรมการ BIE

สจต้อม ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมด้านสถานที่เพื่อรองรับการมาสำรวจพื้นที่เชิงลึกของคณะกรรมการ BIE

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต มอบหมายให้นายวิวัฒน์ จินดาพล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมกับนายสราวุธ ศรีสาคูคาม นายก อบต.ไม้ขาว นายณรงค์ สิงห์ฆาฬะ รองนายกฯ พร้อมด้วยนางปรินทร จันสะริ ที่ปรึกษานายกฯ นายณัฐวัชต์ ศิริสวัสดิ์ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต อุทยานแห่งชาติสิรินาถ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลไม้ขาว ผู้นำท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตำบลไม้ขาวและเจ้าหน้าที่อบต.ไม้ขาว จัดการประชุมเตรียมความพร้อมด้านสถานที่เพื่อรองรับการมาสำรวจพื้นที่เชิงลึกของคณะกรรมการ BIE

โดยมีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอบต.ไม้ขาว

specialisedexpo2028

ทีมภูเก็ตหยัดได้

สจต้อม

วิวัฒน์จินดาพล

Share