สภาล้มกระดานสรรหาอธิการม.กีฬาแห่งชาติ

สภาล้มกระดานสรรหาอธิการม.กีฬาแห่งชาติ

สภาล้มกระดานสรรหาอธิการม.กีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้จัดการประชุมครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมพลบดี 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้มีวาระพิจารณา เรื่อง การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สืบเนื่องมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณี การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติล่าช้า และได้แจ้งผลการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง พร้อมทั้งขอให้สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเสนอ โดยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน แล้วเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ สภามหาวิทยลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงได้ดำเนินการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่เข้าประชุมและมีสิทธิลงคะแนน จำนวนทั้งสิ้น 22 คน แต่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ขอออกจากห้องประชุมจำนวน 1 คน และมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไม่ลงคะแนนเสียง 3 ท่าน จึงมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ลงคะแนนเสียง ทั้งสิ้น 18 คน และปรากฏว่า รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ ได้ 0 คะแนน ผศ.ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ได้ 3 คะแนน และมีผู้งดออกเสียง จำนวน 15 คน ทั้งนี้ ข้อบังคับกำหนดไว้ว่า ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี จะต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งขององค์ประกอบของสภาฯ จึงทำให้ไม่มีผู้สมควรดำรงอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เนื่องจากทั้ง 2 คน ได้รับคะแนนเสียงไม่เกินกึ่งหนึ่ง สภามหาวิทยาลัย จึงได้มีมติให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ทำหนังสือแจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต่อไป

ผู้นำเสนอ

อิหล่า

Share

Written by:

344 Posts

View All Posts
Follow Me :