สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดักับนักกีฬาผู้ฝึกสอนที่ได้รับรางวัล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการแข่งขันกีฬาบริดจ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทคู่เยาวชน ได้แก่ประเภทคู่มินิบริดจ์ อายุไม่เกิน 15 ปี นักกีฬา ธีรภัทร สอนกลิ่น และ ศราวุฒิ กลางชาติ จากโรงเรียนคูเมืองวิทยา จังหวัดชัยภูมิผู้ฝึกสอน นายชนิต ศรีจักร์

สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดักับนักกีฬาผู้ฝึกสอนที่ได้รับรางวัล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการแข่งขันกีฬาบริดจ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทคู่เยาวชน ได้แก่ประเภทคู่มินิบริดจ์ อายุไม่เกิน 15 ปี นักกีฬา ธีรภัทร สอนกลิ่น และ ศราวุฒิ กลางชาติ จากโรงเรียนคูเมืองวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
ผู้ฝึกสอน นายชนิต ศรีจักร์

ประเภทคานิบริดจ์ อายุไม่เกิน 18 ปี นักกีฬา กุลธร วัชนาค และ กัลยา สุทธปัญญา จากโรงเรียนบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้ฝึกสอน นางสาวนันท์นภัสร์ นรินทรสรศักดิ์
ประเภทคู่บริดจ์ อายุไม่เกิน 15 ปี นักกีฬา เสาวภา พวงขจร และ รชต ทัฬหสิริพงษ์ จากโรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย
ผู้ฝึกสอน นายภัทร จิตสว่าง
ประเภทคู่บริดจ์ อายุไม่เกิน 18 ปี นักกีฬา รักษณ คงศัตรา และ ภูดิศ โคมบัว จากทีม Magic Eyes จังหวัดกำแพงเพชร
ผู้ฝึกสอน นายภาณุวิทย์ ต.เจริญ

สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดักับนักกีฬาผู้ฝึกสอนที่ได้รับรางวัล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการแข่งขันกีฬาบริดจ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทคู่เยาวชน ได้แก่
ประเภทคู่มินิบริดจ์ อายุไม่เกิน 15 ปี นักกีฬา ธีรภัทร สอนกลิ่น และ ศราวุฒิ กลางชาติ จากโรงเรียนคูเมืองวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
ผู้ฝึกสอน นายชนิต ศรีจักร์
ประเภทคานิบริดจ์ อายุไม่เกิน 18 ปี นักกีฬา กุลธร วัชนาค และ กัลยา สุทธปัญญา จากโรงเรียนบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้ฝึกสอน นางสาวนันท์นภัสร์ นรินทรสรศักดิ์
ประเภทคู่บริดจ์ อายุไม่เกิน 15 ปี นักกีฬา เสาวภา พวงขจร และ รชต ทัฬหสิริพงษ์ จากโรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย
ผู้ฝึกสอน นายภัทร จิตสว่าง
ประเภทคู่บริดจ์ อายุไม่เกิน 18 ปี นักกีฬา รักษณ คงศัตรา และ ภูดิศ โคมบัว จากทีม Magic Eyes จังหวัดกำแพงเพชร
ผู้ฝึกสอน นายภาณุวิทย์ ต.เจริญ

Share