สมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภายใต้ จัดอบรม ปชส.ชุมชน สร้างสื่อชุมชน

สมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภายใต้ จัดอบรม ปชส.ชุมชน สร้างสื่อชุมชน

ใครรู้จักชุมชนเราดีเท่าเรา? โครงการอบรมประชาสัมพันธ์ชุมชน วันจันทร์ที่ ๙ ถึง วันพุธที่ ๑๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ  ประชุมบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จัดโดย สมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภายใต้ ร่วมกับ อบต.เขาชัยสน

            อบรมโดย: กนกณัฐ กตเวทิตาสกุล, ธนาวุฒิ นุชตเวชวงศ์, วีระพงษ์ บริสุทธิ์สุขกมล, ขวัญชาติ ดาสา, ดร.พุฒธิพงศ์ ทองวิมล, เล็ก ไอศูรย์, จบ  แก้วทิพย์, กริชสุวรรณ ดีสุข, ประวัติ ศิริบุญญะสุข, พัฒนพงษ์ จารุลักขณา, ประสาน สินลิขิตกุล, โสภณ ทองเกื้อ

               เนื่องสภาวการณ์และบริบทแวดล้อมในเรื่องจรรยาบรรณ การพัฒนา ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี บรรดาสื่อมวลชนของประเทศ เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทางสมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้ (สสต.) ได้เล็งเห็นความสำคัญนี้จึ่งได้จัดโครง “ประชาสัมพันธ์ชุมชน”  อบรมสื่อและเครือสื่อมวลชน ขึ้น

               วัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป สัมผัส เห็นคุณค่า ในเรื่องจรรยาบรรณ การพัฒนา ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของสื่อมวลชนและสื่อสารมวลชน, 2.เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสสร้างประสบการณ์ รับการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และเรื่องราว ความเป็นสื่อ, 3. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกิดจิตสำนึก ความรัก ความรู้สึกหวงแหน ความเป็นสื่อร่วมกัน, 4. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกิดความต้องการมีส่วนร่วม ในการฟื้นฟู ความเป็นสื่อร่วมกันแก่แผ่นดิน, 5. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของสื่อเพื่อให้ดำรงอยู่ได้, 6. เพื่อผู้ได้รับการอบรมเอาไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ในถิ่นกำเนิดเริ่มตั้งแต่หมู่บ้านจนถึงจังหวัดของตน องค์กรตนเองและองค์อื่นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

Share