สมาคมเพาะกายจัดงานเชิดชูเกียรตินักกีฬา 17 ต.ค.นี้ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีให้แก่นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564

สมาคมเพาะกายจัดงานเชิดชูเกียรตินักกีฬา 17 ต.ค.นี้ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีให้แก่นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564

นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานเชิดชูเกียรติและงานเลี้ยงแสดงควมยินดีให้กับนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564 จำนวน 47 คนซึ่งจะมีพิธีการรับพระราชทานในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทยในโอกาสนี้ทางสมาคมจึงได้จัดงานเชิดชูเกียรติและเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับนักกีฬาทีมชาติที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ ห้องสุพรรณหงส์1 ชั้น 3 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามคำแหง บางกะปิ กทม.


สำหรับรายชื่อนักกีฬาผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้ง 47 คน ประกอบด้วยชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.) 1.นายกิตติ ผลาผล ,2.นายขุนตาล พวงเพชร ,3.นายจักรวัฒน์ อินทะรังษี ,4.นายณรงค์ศักดิ์ พันธุศักดิ์ ,5.นายภาณุพงศ์ ประทีป ,6.นายสหรัฐ เคลือบมาศ ,7.นายสิทธินาจ รังสิศิริไพบูลย์ ,8.นายสุรศักดิ์ ปานเรือง ,9.นายอภิชัย วันดี ,10.นางสาวชัญญาภัสร์ ก่อพาราภิรมย์ ,11.นางสาวศิริพร ศรช่วย
ชั้นจตุตถดิเรกคุณภรณ์ (จ.ภ.) 1.นายกิตติศักดิ์ วุฒิการณ์ ,2.นายชัยพิพัฒน์ ลิ่วตระกูล ,3.นายชัยวัฒน์ ทองแสง ,4.จ่าอากาศโท ณัฐวัตร โพธ์ฉัตร ,5.นายเดชณรงค์ ประเทศ ,6.นายธนวันต์ เวศพันธ์
,7.นายบุลากร ดีกระโทก ,8.นายพัชรพงษ์ พจนะโกสีย์ ,9.พันจ่าอากาศเอก วัสพล มะสกล ,10.นายสุวิจักขณ์ พินทุสรชัย ,11.นายเอกพล สุขทอง ,12.นางสาวจิรฐา จุฑานิชกานต์ ,13.นางสาวเจนจิรา แจ่มดี
,14.นางสาวสิรินดา พันสถา ,15.จ่าอากาศเอกหญิง อาจารี แท่นทรัพย์
ชั้นเบญจมดิเรกคุณภรณ์ (บ.ภ.) 1.นายชวินธร เทพวงษ์ ,2.นายเทพพร พวงทับทิม ,3.นางสาวกีรติญา จันทรัตน์ ,4.นางสาวนาตาลี สุขโข ,5.นางอชิรญา แปงเสน
ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณภรณ์ (ร.ท.ภ.) 1.นายจีรวิชช์ บูรณกิจ ,2.นายไชยธนงค์ เสียงล้ำ ,3.สิบตรี ฐิติวัฒน์ เลี่ยมสืบเชื้อ ,4.นายธนพิพัฒน์ จันทนเสวี ,5.นายประกาศิต เครือบุตร ,6.นายรัตตันดีป ซิงห์ สัจจเดวา ,7.นายสุกิจ พาราสรรเสริญ ,8.นายสุรพันธ์ ไหมสีทอง ,9.นางสาวณัฏฐ์ณัชชา ทองสรวง ,10.นางสาวตรีรักษ์ สระป้อมแก้ว ,11.นางสาวนภัสนันท์ หัวรักกิจ ,12.นางสาวสกุลธรา จันทะโก
ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณภรณ์ (ร.ง.ภ.) 1.นายกฤษดา ศรีภูริจรรยา ,2.นายจุฬา ทองเรียม ,3.นายวิศรุต บุญศิริ ,4.นางสาวสุรีรัตน์ ศาสตร์มะเริง

Share