สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กราบถวายสักการะพระพุทธเทวปฏิมากร และกราบสักการะบุรพาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม •

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กราบถวายสักการะพระพุทธเทวปฏิมากร และกราบสักการะบุรพาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม •

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กราบถวายสักการะพระพุทธเทวปฏิมากร และกราบสักการะบุรพาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม •


เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกรเถร) กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) เดินทางมานมัสการพระพุทธปฏิมา และถวายสักการะอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน โดยกราบนมัสการพระพุทธโลกนาถ, พระพุทธเทวปฏิมากร (พระประธานในพระอุโบสถ) พระพุทธไสยาส (วิหารพระพุทธไสยาส) พระพุทธศาสดา (พระประธานศาลาการเปรียญ) กราบถวายสักการะสมเด็จพระวันรัตน อดีตอธิบดีสงฆ์ รูปที่ ๑, ถวายสักการะ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (ปุ่น ปุณณสิริมหาเถร) และถวายสักการะอดีตเจ้าอาวาส พร้อมทั้งถวายสักการะพระธรรมราชานุวัตร (กมล โกวิโท) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน การนี้ถวายสักการะ พระราชธรรมสุนทร ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน โดยมีคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน พร้อมอุบาสก อุบาสิกา เข้าถวายสักการะ ณ คณะ น.๑๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ผู้นำเสนอ

นำเสนอโดย lemon

Share

Written by: