สสสท.ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ภาคประชาชนแห่งประเทศไทย คัดค้านประกาศ กสทช. (ชุดรักษาการ)การเปลี่ยนผ่านการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

สสสท.ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ภาคประชาชนแห่งประเทศไทย คัดค้านประกาศ กสทช. (ชุดรักษาการ)การเปลี่ยนผ่านการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

นายประสาน สินลิขิตกุล นายกสมาคมสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนไทย สนับสนุนองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจาบเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือฉบับที่ 2 ที่ อผ.วภ./๒ วันที่ ๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ยกเลิก มติที่ประชุม กสทช.(ชุดรักษาการ)เรืรองหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการ ลงนามด้วย ดร.ธนกฤต รุ่งแสนทวี และขวัญชาติ ดาสา ทีมเลขานุการ รวมถึงแถลงการณ์ ฉบับที่ ๑ เรื่องคัดค้านประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรคมนาคม เรื่องการเปลี่ยนผ่านการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไปสู่ระบบอนุญาต

รายชื่อองค์กรร่วมก่อตั้งองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ภาคประชาชนแห่งประเทศไทย

๑. สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นาย กิตติธัช ภูธนะโภคิน (นายกสมาคมฯ)
๒. สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว นาย สว่าง ทองไพ (นายกสมาคมฯ)
๓. สมาคมสภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นาย คณาโชค ตามจิตเจริญ (นายกสมาคมฯ)
๔. สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์และสื่อมวลชนชายแดน นาย เอกอมตะอุทรฑ์ เกฐสิทธิ์ (นายกสมาคมฯ)
๕. สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชน ดร. สุเทพ เม้าสง่า (นายกสมาคมฯ)
๖. สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ นาย กิตต์ประพัฒน์พิรุณห์ (นายกสมาคมฯ)
๗. สมาคมเครือข่ายสื่อท้องถิ่นเมืองพระร่วงจังหวัดสุโขทัย นาย ชูชาติ อุทัยชิต (นายกสมาคมฯ)
๘. สมาคมผู้ประกอบการวิทยุธุรกิจจังหวัดยโสธร นาย ทองพูล ศรีบุญ (นายกสมาคมฯ)
๙. สมาคมวิทยุกระจายเสียงระยอง น.ส. สุมาลี อินนา (เลขาสมาคมฯ)
๑๐. สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชนร้อยเอ็ด นาย ทรภูไพร วันโพนทอง (นายกสมาคมฯ)
๑๑. สมาคมวิทยุและสื่อมวลชนร้อยเอ็ด น.ส. รภิวัน มณีกรกานต์ (นายกสมาคมฯ)
๑๒. สมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นอุบลราชธานี ดร. ธนกฤต รุ่งแสนทวี (นายกสมาคมฯ)
๑๓. สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี นาย หาญชัย วรรณทวี (นายกสมาคมฯ)
๑๔. สมาคมนักจัดรายการวิทยุอำนาจเจริญ นาย อภิชาติ แสงสว่าง (นายกสมาคมฯ)
๑๕. องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนวิทยุเสรี นาย คณาวุฒิ กันทพลหาญ (ประธานองค์กรฯ)
๑๖. สมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชน ร.ต.ต. สุขสันห์ ภิชัย (นายกสมาคมฯ)
๑๗. ชมรมผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจังหวัดขอนแก่น นาง วินิจ พิทักษวรรณ (ประธานชมรมฯ)
๑๘. ชมรมสื่อสร้างสรรค์วิทยุธุรกิจจังหวัดมหาสารคาม น.ส. จุฬารัตน์ หอมนาน (ประธานชมรมฯ)
๑๙. ชมรมผู้ประกอบการวิทยุธุรกิจจังหวัดศรีสะเกษ นาย ประสิทธิ์ วิรุณพันธ์ (ประธานชมรมฯ)
๒๐. ชมรมสื่อสร้างสรรค์ไทย นาย กฤตภาส ต๊ะประจำ (ประธานชมรมฯ)
๒๑. เครือข่ายกลุ่มวิทยุ Radio ON AIR น.ส. ฐิติมา บุญกอง (ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ)
๒๒. เครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคม นาย ขวัญชาติ ดาสา (ผู้ประสานงานเครือข่าย)
๒๓. กลุ่มผู้ประกอบการวิทยุธุรกิจภูมิภาค นาย เกษมสันต์ ฤทธิ์ตา (ประธานกลุ่มฯ)
๒๔. สมาคมสื่อวิทยุโทรทัศน์พังงา อันดามันนายทวีศักดิ์ ปิยะวิสุทธิกุล (นายกสมาคมฯ)
๒๕. สมาคมวิชาชีพวิทยุุ-โทรทัศน์ภาคประชาชนกระบี่ นายอาคม วรรณสัก (นายกสมาคมฯ)
๒๖. สมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายชะนาพัน สืบสาย (นายกสมาคมฯ)
๒๗. สมาคมวิชาชีพวิทยุุ-โทรทัศน์ภาคประชาชนเชียงใหม่ นายธวัช ไชยวงศ์ (นายกสมาคมฯ)
๒๘. ชมรมสื่อวิทยุชัยภูมิ น.ส. วดาวรรค์พงศนันทน์ (ประธานชมรมฯ)
๒๙. มูลนิธิพบธรรมนำสุข กลุ่มวิทยุพุทธศาสนา นายชัยยศ ดาวศรีนนท์ (รักษาการมูลนิธิฯ )
๓๐. ชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดนครพนม นายสถาพร บรรหาร (ประธานชมรมฯ)
๓๑. ชมรมสื่อรักอุทัย นาย ธีร สุดเล็ก (ประธานชมรมฯ)
๓๒. สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ นาย วิริทธิ์พล หิรัญรัตน์ (นายกสมาคม)
๓๓. ชมรมนักจัดรายการวิทยุ จ.น่าน นางสาว อรประภา พุฒิหมื่น (ประธานชมรม)
๓๔. สมาคมวิทยุกระจายเสียงและนักประชาสัมพันธ์นครสวรรค์ นาย สนทยา ทิจะยัง (นายกสมาคมฯ)
๓๕. สมาคมวิทยุสกลนคร นาย สมชาย วัจนไพบูลย์ (รองนายกสมาคมฯ)
๓๖. สมาคมสหวิทยุกระจายเสียงจันทบุรี นายสำเภา บุญเปี่ยม (นายกสมาคมฯ)

Share