ส.ดาร์ท(DAT) ขออนุญาตจากกกท. ออกหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ

ส.ดาร์ท(DAT) ขออนุญาตจากกกท. ออกหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ

สมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย (DAT) ได้ทำการขออนุญาตจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (Sports Authority of Thailand : SAT) ในการออกหนังสือรับรอง สมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย (DAT) เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้องค์การต่างชาติได้รับทราบถึงสิทธิและอำนาจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกีฬาดาร์ท ทั้ง Steel Tip Darts และ Soft Tip Darts (ตู้ดาร์ทไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์) ทั้งการจัดการแข่งขัน และส่งแข่งขัน ในนามของประเทศไทย (THAILAND)โดยสมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย (DAT) มีสิทธิในการดำเนินกิจกรรมทางด้านกีฬาดาร์ท ในนามของทีมชาติไทย หรือตัวแทนประเทศไทย เพียงสมาคมเดียวเท่านั้น อีกทั้ง เพื่อเป็นการแนะนำสมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทยให้กับสมาคมกีฬาดาร์ทในต่างประเทศ รวมถึงผู้จัดการแข่งขันในต่างประเทศให้รับทราบ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการรับรู้แลกเปลี่ยนข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกันThe Dart Association of Thailand (DAT) has requested the Sports Authority of Thailand (SAT) to issue an official certification document in English to inform all worldwide organizations regarding the right and authority of DAT to commission all activities including :- Steel Tip Darts – Soft Tip Darts (Electronic Darts Board) – Organizing official competitions (Tournaments) – Sending official representatives and dart athletes on behalf of Thailand.The official document from SAT will recognize DAT as the only official organization to represent Thailand or Thai national team, and it will ensure that all other dart organizations and all international competition organizers to recognize DAT as such to facilitate, exchange of information, and promote all future darts activities to the public.

Share