@ เร่งติดตามความคืบหน้า WADA ย้ำ กีฬาสร้างคน สร้างชาติ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนกีฬาใหม่เข้าโอลิมปิก ดึงเยาวชนเล่นกีฬามากขึ้น

@ เร่งติดตามความคืบหน้า WADA ย้ำ กีฬาสร้างคน สร้างชาติ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนกีฬาใหม่เข้าโอลิมปิก ดึงเยาวชนเล่นกีฬามากขึ้น

@ เร่งติดตามความคืบหน้า WADA ย้ำ กีฬาสร้างคน สร้างชาติ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนกีฬาใหม่เข้าโอลิมปิก ดึงเยาวชนเล่นกีฬามากขึ้น

พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เปิดเผยว่า 0930 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11/64 และประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/64 ต่อเนื่องกัน ณ ห้องประชุม 301 ทำเนียบรัฐบาล มีสรุปสาระสำคัญ

ที่ประชุม กกท. รับทราบความคืบหน้าการแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555 โดยได้เร่งแก้ไขกฎหมาย ตามข้อเสนอแนะของ องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ( WADA ) โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ( คณะพิเศษ ) แล้ว เมื่อ 8 ธ.ค.64  ซึ่ง กกท.จะเร่งรัดให้มีที่และทำความเข้าใจและผลักดันเข้าสู่การประชุมของ WADA ปลาย ม.ค.65 โดยจะขอยกโทษทั้ง 4 ประการให้ไทยทันที ทั้งการห้ามมิให้ผู้แทนรัฐบาลไทย เป็นกรรมการในสหพันธ์กีฬานานาชาติ  การเข้าร่วมเป็นกรรมการหรือมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ WADA การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติ และการใช้สัญญลักษณ์ธงชาติในการแข่งขันกีฬานานาชาติครั้งต่อไปทันที และรับทราบผลการแข่งขันกีฬาอาเซี่ยนยูธพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ระหว่าง 2-6 ธ.ค. 64 โดยผลการแข่งขันนักกีฬามีพัฒนาการมากขึ้น โดยได้ 33 เหรียญทอง 24 เหรียญเงิน และ 19 เหรียญทองแดง เป็นอันดับสองของประเทศเอเชีย และพิจารณาเห็นชอบแผนปฎิบัติงานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ประจำปี 65 และกฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ต่อจากนั้น 1030 ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/64 โดยที่ประชุมรับทราบการสนับสนุนและสถานะภาพของกองทุนฯปี 64 และได้ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประมาณปี 65  การสนับสนุนเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ของกองทุนให้กับ 5 สมาคมกีฬา และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิก โดยให้มีอนุกรรมการดำเนินการขับเคลื่อน

พล.อ.ประวิตร’ ได้ย้ำขอให้ กกท.ให้ความสำคัญเร่งรัดปรับปรุงแก้ไขและติดตาม พ.ร.บ.การใช้สารต้องห้าม ให้สอดคล้องกับกระบวนการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก และให้ดำเนินการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กรเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยต้องพัฒนา

และส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้นักกีฬาทุกประเภทเข้าถึงและใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น พร้อมกล่าวย้ำว่า กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติให้แข็งแรง รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง จึงขอให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พิจารณาเข้าไปสนับสนุนพัฒนากีฬาตามแผนงานที่กำหนด ให้ครอบคลุมในทุกมิติ โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและมติของคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยต้องมีความโปร่งใส พร้อมย้ำ ขอให้กองทุนพิจารณาสนับสนุนกีฬาใหม่ที่เข้าโอลิมปิก เช่น สเกตบอร์ด เป็นต้น เพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ส่งเข้าแข่งขันกีฬานานาชาติและสนับสนุนเยาวชนออกมาร่วมเล่นกีฬากันให้มากขึ้น

……..

Share