“แม่ฉลอม” ร่วมพิธีเปิด “โครงการสำรับชัยนาท”

“แม่ฉลอม” ร่วมพิธีเปิด “โครงการสำรับชัยนาท”

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นางฉลอม สงล่า นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ร่วมในพิธีเปิดโครงการสำรับชัยนาทผลิตภัณฑ์อาหารใหม่จังหวัดชัยนาท

เพื่อเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียว รุ่นที่ 5 โดยนายอนุสรณ์ นาคาศัย นายก อบจ ชัยนาท กล่าวต้อนรับ โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดยนางนำสุข การภักดี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ในการจัดโครงการสำรับชัยนาท

ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่จังหวัดชัยนาท เพื่อเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียว แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน ในรุ่นที่ 5 การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียว รวมถึงแนวทางการดำรงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับได้พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ให้ดำเนินไปในทางที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหารของจังหวัดชัยนาท

ให้สามารถแข่งขันกับภูมิภาคและจังหวัดอื่นๆได้ สร้างช่องทางการตลาด เพื่อรองรับผลผลิตและสินค้าอาหาร เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพให้กับคนจังหวัดชัยนาท เป็นการเชิดชูวัตถุ

Share