ไหว้พระประจำราศีเกิด เพิ่มดวงเฮง รับทรัพย์ตลอดทั้งปี

ไหว้พระประจำราศีเกิด เพิ่มดวงเฮง รับทรัพย์ตลอดทั้งปี

🔮 ราศีมังกร : พระแก้วมรกต
✨ คาถาบูชา : ท่องนะโม 3 จบ
พุทธะ มะหามะณีระตะนะ ปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
ทุติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะ ปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
ตะติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะ ปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มะหาเตโช เจวะ มะหาปัญโญ
จะ มะหาโภโค จะ มะหายะโส จะ ภะวันตุ เม
นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ

🔮 ราศีกุมภ์ : หลวงพ่อโสธร
✨ คาถาบูชา : ท่องนะโม 3 จบ
อิติ อิติ อิติ โสธโร นะโมพุทธายะ ยะธาพุทธโมนะ

🔮 ราศีมีน : หลวงพ่อโต (วัดพนัญเชิง)
✨ คาถาบูชา : ท่องนะโม 3 จบ
โตเสนโต วะระธัมเมนะ โตสัฎฐาเน สุเว วะเร
โตสัง อะกาสิ ขันตุนัง โตสะจิตตัง นะมามิหัง

🔮 ราศีเมษ : พระอัฏฐารส
✨ คาถาบูชา : ท่องนะโม 3 จบ
อุเปตา พุทธะธัมเมหิ อัฏฐาระสะหิ นายะกา
ทะวัตติง สะลักขะณู เปตา สีตะยานุพะยัญ
ชะนาธะรา เอตัสสะ อานุภาเวนะ สะทา โสดถี ภะวันตุ เม

🔮 ราศีพฤษภ : หลวงพ่อพระใส
✨ คาถาบูชา : ท่องนะโม 3 จบ
อะระหัง พุทโธ โพธิชโย เสยยะคุโณ โพธิสัตโต
มะหาลาโภ ปิยัง มะมะ ภะวันตุโน โหตุ สัพพะทาฯ

🔮 ราศีเมถุน : พระปางนาคปรก
✨ คาถาบูชา : ท่องนะโม 3 จบ
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต, นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง
ชีวิตา โวโร เปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ

🔮 ราศีกรกฎ : พระพุทธชินราช
✨ คาถาบูชา : ท่องนะโม 3 จบ
อิเมหิ นา นา สักกาเลหิ อภิปูชิเตหิ ทีกายุโกโหมิ
อะโลโคสุคิโต สิทธิกัจจัง สิทธิกรรมมังปิยัง มะมะ
ประสิทธิลาโภชะโยโหตุ สัพพัทธา พุทธะชินะราชา
อภิปะเลตุมัง นะโมพุทธายะ

🔮 ราศีสิงห์ : พระพุทธสิหิงค์
✨ คาถาบูชา : ท่องนะโม 3 จบ
อิติ ปะวะระสิหิงโค อุตตะมะยะโสปิ
เตโช ยัตถะ กัตถะ จิตโต โส สักกาโร
อุปาโท สะการะพุทธะ สาสะนัง
โชตะยันโต วะ ทีโป สุระณะเรหิ
มะหิโต ธะระมาโน วะ พุทโธติ

🔮 ราศีกันย์ : หลวงพ่อวัดไร่ขิง
✨ คาถาบูชา : ท่องนะโม 3 จบ
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา มะเหสักขายะ เทวะตายะ
อะธิปาถิตัง อิทธิปาฏิหาริกัง มังคะละจินตารามพุทธะปะฏิมากะรัง
ปูชามิหัง ยาวะชีวัญจะ สุกัมมิโก สุขะปัตถิตายะ

🔮 ราศีตุลย์ : หลวงพ่อโต
✨ คาถาบูชา : ท่องนะโม 3 จบ
โตเสนโต วะระธัมเมนะ
โตสัฏฐาเน สิเว วะเร
โตสังอะกาสิ ชันตูนัง
โตสะจิตตัง นะมามิหังฯ

🔮 ราศีพิจิก : พระโพธิสัตว์กวนอิม
✨ คาถาบูชา : นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก
ทั่งจี้โต โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต
ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง
ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง
เจ็กเฉียก ใจเอียงห่วยอุ่ยติ้ง นำโมม่อออปวกเยี่ยปอล้อบิ๊ก

🔮 ราศีธนู : หลวงพ่อเงิน (วันปากน้ำ)
✨ คาถาบูชา : ท่องนะโม 3 จบ
นะ กะ กุ นะ เทสิตัง ทะวาเร ทิตัพโพ
อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ ทิวะสุหายะ
เอหิ ปุคคะโล ปุริสา อิสิโย จิตติ
อิติจิตตัง ปิยังมะมะ
(ว่าตาม 7 จบ)
.

Share