Phone-in คุณประสาน สินลิขิตกุล นายก สมาคมสมาพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนไทย อีสานเช้านี้ NBT UBON 141264

Phone-in คุณประสาน สินลิขิตกุล นายก สมาคมสมาพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนไทย อีสานเช้านี้ NBT UBON 141264

การเสวนา “ท่องเที่ยวปลอดภัย Thailand Sandbox”
เคารพอัตราลักษณ์ สัมผัสอารยธรรมสองฝั่งโขง สู่วิถีชุมชนแห่งศรัทธา
ชื่นชมธรรมชาติ ชุมชนท่องเที่ยวปลอดภัยสุดสยาม
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564

โดย คุณประสาน สินลิขิตกุล นายก สมาคมสมาพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนไทย

Share