PHUKET SANDBOK DAILY REPORT 12/7/2020

PHUKET SANDBOK DAILY REPORT 12/7/2020

จำนวนนักท่องเที่ยววันนี้ ตรวจครั้งแรก 210 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ ตรวจครั้งที่ 2 (Swab Centers) 117 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ

จำนวนนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1-12 กรกฎาคม 2564 (สะสม 12 วัน) ตรวจครั้งแรก 4,778 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ 4,772 (คัดกรองพบ 6 คน ครั้งที่ 1 พบ 1 คน ครั้งที่ 2 พบ 5 คน)  ตรวจครั้งที่ 2 (Swab Centers) 1,859 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ 1,854 คน (คัดกรองพบ 5 คน)

สถิติผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวัน 1 คน ในประเทศ 1 คน ต่างประเทศ 0 คน

จำนวนคืนของผู้เข้าพัก SHA+ ยอดการจอง เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2564  จำนวน 176,993 ห้อง ก.ค. 155,446 ห้อง (87%) ส.ค. 19,832 ห้อง (11%) ก.ย. 1,715 ห้อง (1%) เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1,395 ห้อง (0.8%)

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต / ท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต / สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 / สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต / สมาคมโรงแรมภูเก็ต

Share