PHUKET SANDBOK DAILY REPORT 14/7/2020

PHUKET SANDBOK DAILY REPORT 14/7/2020

จำนวนนักท่องเที่ยววันนี้ ตรวจครั้งแรก 299 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ 186 คน รอผลตรวจ 113 คน ตรวจครั้งที่ 2 (Swab Centers) 53 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ ตรวจครั้งที่ 3 (Swab Centers) 62 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ

จำนวนนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1-14 กรกฎาคม 2564 (สะสม 14 วัน) ตรวจครั้งแรก 5,473 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ 5,350 คน รอผลตรวจ 113 คน *(คัดกรองพบ 10 คน ครั้งที่ 1 พบ 4 คน ครั้งที่ 2 พบ 6 คน)  ตรวจครั้งที่ 2 (Swab Centers) 2,397 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2,391 คน (คัดกรองพบ 6 คน) ตรวจครั้งที่ 3 (Swab Centers) 266 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ

สถิติผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวัน 11 คน ในประเทศ 8 คน ต่างประเทศ 3 คน *(เข้ากระบวนการควบคุมโรคแล้ว)

จำนวนคืนของผู้เข้าพัก SHA+ ยอดการจอง เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2564  จำนวน 196,766 ห้อง ก.ค. 168,869 ห้อง (85%) ส.ค. 25,735 ห้อง (13%) ก.ย. 2,162 ห้อง (1%) เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1,758 ห้อง (0.9%)

จำนวนเที่ยวบิน 3 เที่ยวบิน รายชื่อสายการบิน 1. Qatar Airways (1 เที่ยวบิน) 2. EL AL (1 เที่ยวบิน)

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต / ท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต / สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 / สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต / สมาคมโรงแรมภูเก็ต

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:00 น.

Share