PHUKET SANDBOK DAILY REPORT 15/7/2020

PHUKET SANDBOK DAILY REPORT 15/7/2020

จำนวนนักท่องเที่ยววันนี้ ตรวจครั้งแรก 237 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ 180 คน รอผลตรวจ 57 คน ตรวจครั้งที่ 2 (Swab Centers) 80 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ ตรวจครั้งที่ 3 (Swab Centers) 12 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ

จำนวนนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2564 (สะสม 14 วัน) ตรวจครั้งแรก 5,710 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ 5,643 คน รอผลตรวจ 57 คน *(คัดกรองพบ 10 คน ครั้งที่ 1 พบ 3 คน ครั้งที่ 2 พบ 7 คน)  ตรวจครั้งที่ 2 (Swab Centers) 2,699 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2,692 คน (คัดกรองพบ 7 คน) ตรวจครั้งที่ 3 (Swab Centers) 673 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ

สถิติผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวัน 11 คน ในประเทศ 11 คน ต่างประเทศ 0 คน *(เข้ากระบวนการควบคุมโรคแล้ว)

จำนวนคืนของผู้เข้าพัก SHA+ ยอดการจอง เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2564  จำนวน 205,883 ห้อง ก.ค. 174,443 ห้อง (84%) ส.ค. 29,197 ห้อง (14%) ก.ย. 2,243 ห้อง (1%) เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1,979 ห้อง (0.9%)

จำนวนเที่ยวบิน 3 เที่ยวบิน รายชื่อสายการบิน 1. Singapors Airlines (1 เที่ยวบิน) 2. Etihad Airways (1 เที่ยวบิน)

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต / ท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต / สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 / สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต / สมาคมโรงแรมภูเก็ต

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 21:00 น.

Share