PHUKET SANDBOK DAILY REPORT 16/7/2020

PHUKET SANDBOK DAILY REPORT 16/7/2020

จำนวนนักท่องเที่ยววันนี้ ตรวจครั้งแรก 871 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ 863 คน รอผลตรวจ 8 คน ตรวจครั้งที่ 2 (Swab Centers) 182 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ 181 คน *(คัดกรองพบ 1 คน) ตรวจครั้งที่ 3 (Swab Centers) 139 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ

จำนวนนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1-16 กรกฎาคม 2564 (สะสม 16 วัน) ตรวจครั้งแรก 6,581 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ 6,561 คน รอผลตรวจ 12 คน *(คัดกรองพบ 12 คน ครั้งที่ 1 พบ 3 คน ครั้งที่ 2 พบ 6 คน ผู้สัมผัสเสี่บงสูง HRC : 3 คน)  ตรวจครั้งที่ 2 (Swab Centers) 3,391 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ 3,385 คน (คัดกรองพบ 6 คน) ตรวจครั้งที่ 3 (Swab Centers) 1,193 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ

สถิติผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวัน 9 คน ในประเทศ 7 คน ต่างประเทศ 2 คน *(เข้ากระบวนการควบคุมโรคแล้ว)

จำนวนคืนของผู้เข้าพัก SHA+ ยอดการจอง เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2564  จำนวน 213,644 ห้อง ก.ค. 178,061 ห้อง (82%) ส.ค. 33,026 ห้อง (15%) ก.ย. 2,557 ห้อง (1%) เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 2,650 ห้อง (1%)

จำนวนเที่ยวบิน 5 เที่ยวบิน รายชื่อสายการบิน 1.  Qatar  Airways (1 เที่ยวบิน) 2. Emirates (1 เที่ยวบิน) 3. Etihad Airways (1 เที่ยวบิน) 4. EL AL (1 เที่ยวบิน) 5. Singapors Airlines (1 เที่ยวบิน) 2.

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต / ท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต / สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 / สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต / สมาคมโรงแรมภูเก็ต

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 07:00 น.

Share