SME Restart ปี 2566 Business Collaboration

SME Restart ปี 2566 Business Collaboration

📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢

สสว. และ สทท. ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ SME Restart ปี 2566 Business Collaboration ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากการอบรมครั้งที่ผ่านมา เพี่อให้ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างเส้นทางการนำเที่ยวชุมชนเพื่อพัฒนาให้เป็นต้นแบบเส้นทางการนำเที่ยวชุมชนที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

🔻🔻สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้🔻🔻
-กิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน

  • workshop การสร้างเส้นทางนำเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ
  • การใช้งาน Easy Web Tour เว็บไซต์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว 💥💥รับสิทธิประโยชน์มูลค่า 11,000 บาท 📌📌 ฟรี

ลงทะเบียนได้
ตามวันและสถานที่ดังนี้

วันที่ 27 ตุลาคม 2566
ณ ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ จ.อุดรธานี
https://forms.gle/D7sSnjs9DkWaUWNz6

Share