พาเที่ยว วัดสองคอน อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

พาเที่ยว วัดสองคอน อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

วัดสองคอน มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาธอลิก ที่สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ มีลักษณะสวยงามแปลกตา ต่างไปจากโบสถ์คริสต์ปกติ สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานไว้รำลึกถึงคริสตศาสนิกชน 7 คนที่ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตในป่าใกล้วัดสองคอนในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ค่ะ โดยในวันที่ 22 ตุลาคมของทุกปี จะมีการจัดงานพิธีเฉลิมฉลองรำลึก การสถาปนาแต่งตั้งบุญราศีด้วยเช่นกัน

วัดสองคอน
บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

Share