PHUKET SANDBOK DAILY REPORT 13/7/2020

PHUKET SANDBOK DAILY REPORT 13/7/2020

จำนวนนักท่องเที่ยววันนี้ ตรวจครั้งแรก 396 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ 337 คน รอผลตรวจ 59 คน ตรวจครั้งที่ 2 (Swab Centers) 66 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ 65 คน *(คัดกรองพบ 1 คน) ตรวจครั้งที่ 3 (Swab Centers) 35 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ

จำนวนนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1-13 กรกฎาคม 2564 (สะสม 13 วัน) ตรวจครั้งแรก 5,174 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ 5,108 คน รอผลตรวจ 59 คน *(คัดกรองพบ 7 คน ครั้งที่ 1 พบ 1 คน ครั้งที่ 2 พบ 6 คน)  ตรวจครั้งที่ 2 (Swab Centers) 2,112 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2,106 คน (คัดกรองพบ 6 คน) ตรวจครั้งที่ 3 (Swab Centers) 77 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ

สถิติผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวัน 2 คน ในประเทศ 1 คน ต่างประเทศ 1 คน

จำนวนคืนของผู้เข้าพัก SHA+ ยอดการจอง เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2564  จำนวน 187,265 ห้อง ก.ค. 162,770 ห้อง (86%) ส.ค. 22,521 ห้อง (12%) ก.ย. 1,974 ห้อง (1%) เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1,549 ห้อง (0.8%)

จำนวนเที่ยวบิน 3 เที่ยวบิน รายชื่อสายการบิน 1. Singapore Airlines (2 เที่ยวบิน) 2. Emirates (1 เที่ยวบิน)

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต / ท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต / สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 / สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต / สมาคมโรงแรมภูเก็ต

Share