พาเที่ยว วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวิมหาวิหาร

พาเที่ยว วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวิมหาวิหาร

 วัดงาม อารามสวย เป็นของคู่คนไทยเรามาตั้งแต่ในสมัยอดีตแล้ว มีทั่วทั้งประเทศไทย และที่เมือง กรุงเทพ มหานคร แห่งนี้ ก็มีเยอะแยะมากมายไม่แพ้กัน หนึ่งในนั้นอยากแนะนำว่าต้องมาที่ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดอารามหลวงแห่งนี้เลยค่า

ประวัติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ราชวรมหาวิหาร เป็น วัดสวย ที่ตั้งอยู่ริมสนามหลวง ถนนหน้าพระธาตุ ใน เขตพระนคร โดยเป็นวัดพระอารามหลวงฝ่ายมหานิกายชั้นเอก เมื่อก่อนนั้นจะชื่อว่า วัดสลัก จากนั้นทางกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ก็ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใหม่ พร้อมพระบรมมหาราชวัง และมีการพระราชทานนามว่า วัดนิพพานาราม แต่ต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็น วัดพระศรีสรรเพชญ์

 เคยใช้เป็นสถานที่สำหรับ สังคายนาพระไตรปิฏก หลังจากกรมพระราชวังบวรฯ เสด็จสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 1 ก็ทรงเปลี่ยนนามพระอารามใหม่ว่า วัดมหาธาตุ ส่วนคำว่า ยุวราชรังสฤษดิ์ นั้นมาเพิ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 หลังจากที่ทรงปฏิสังขรณ์นั่นเองค่ะ ส่วนภายในวัดก็จะมีสิ่งปลูกสร้างมากมาย ทั้ง พระอุโบสถ พระวิหาร พระมณฑป วิหารโพธิ์ลังกา(วิหารน้อย) ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และ มหาวิทยาลัยสงฆ์ ที่มีชื่อว่า มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ค่ะ
 ซึ่งพระอุโบสถและพระวิหารนั้น เป็นอาคารประธานคู่ ซึ่งไม่เคยเป็นที่พบเห็นที่ไหนมาก่อนค่ะ เป็นอาคารทรงแบบประเพณีนิยม ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะจะมีการสร้างระเบียงคตขึ้น ภายในพระอุโบสถจะประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน นามว่า พระศรีสรรเพชญ์ โดยมีการสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 1 และรอบองค์พระประธานบนฐานชุกชี มีรูปหล่อพระอรหันต์ 8 รูป ตามคติพระอรหันต์ทั้ง 8 ทิศ

 ส่วนพระมณฑปและพระบรมสารีริกธาตุ ภายในจะมีพระมณฑป มีพระเจดีย์ทอง ที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า รวมถึงยังมีพระบรมอัฐิของในหลวงรัชกาลที่ 1 และสมเด็จฯ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท โดยจะเป็นเจดีย์เครื่องทรงสืบทอดมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งรอบฐานพระเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ อย่างสวยงดงามค่ะ

 อีกวัดงามอารมสวยของ เขตพระนคร เมืองกรุงเทพฯ แห่งนี้ ใครยังไม่เคยไปไหว้พระ ขอพร ตามพิกัด วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ มาได้เลยค่า หรือจะเดินถ่ายรูปสวย ตามมุมต่างๆ ของวัด ก็งามมากๆ เช่นกันนะคะ เตรียมใส่ชุดไทยไปทำบุญ ไปเดินถ่ายรูปได้เลยค่า

ข้อมูล วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวิมหาวิหาร กรุงเทพ
ที่อยู่ : 3 ถนนท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
พิกัด : https://goo.gl/maps/hpmuvTLnsv7uvvH29

Share