ผลการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกทส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2565 (ค.ศ.2021) ครั้งที่ 1/2565

ผลการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกทส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2565 (ค.ศ.2021) ครั้งที่ 1/2565

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกทส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2565 (ค.ศ.2021)
ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบ เรื่องการเลื่อนเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกทส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2565 (ค.ศ.2021) โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เรื่องการเลื่อนเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกทส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2565 (ค.ศ.2021) เป็น ปี พ.ศ.2566 (ค.ศ.2023) และสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) ได้เห็นชอบวันจัดการแข่งขันใหม่ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 26 พฤศจิกายน 2566 2.

หลังจากนั้น ที่ประชุมทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายและสาขา การจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกทส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2565 (ค.ศ.2021) รวมทั้งรับทราบเรื่องการประชุมและรายงานความก้าวหน้ากับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) ในการประชุม OCA General Assembly ครั้งที่ 41 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกทส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2565 (ค.ศ.2021)

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกทส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2565 (ค.ศ.2021) นี้ ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ โดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาล และผู้สนับสนุนจากภาคเอกชน โดยจะเน้นการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันฯ เพื่อสร้างกระแส การรับรู้ให้ประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติได้รับทราบ และเดินทางเข้ามารับชมการแข่งขันกีฬาฯ ในประเทศไทย เพื่อสร้างมูลค่าเศรษฐกิจในประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกทส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2565 (ค.ศ.2021) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 26 พฤศจิกายน 2566 ณ กทม. และจังหวัดชลบุรี โดยมี 4 ชนิดกีฬาที่เพิ่มเติมเข้ามาในการแข่งขันฯ ได้แก่ 1. ฟันดาบ 2. กาบัดดี้ 3. Roller Ski 4. ยกน้ำหนัก รวมทั้งสิ้น 33 ชนิดกีฬา

ประชาสัมพันธ์ กกท. / 14 กันยายน 2565

Share