สินค้าแนะนำ

มิติแห่งความร่วมมือ 3 องค์กรพัฒนาชุมชนเขาชัยสน

มิติแห่งความร่วมมือ 3 องค์กรพัฒนาชุมชนเขาชัยสน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน สมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้ และ ชุมชนสำนักสงฆ์ถ้ำน้ำร้อน ได้ทำความเข้าใจและร่วมมือกันพัฒนาชุมชนเขาชัยสนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

เมื่อวันที่ 21  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565  ณ สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำร้อน ระหว่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดย นายเจริญ  รักราม  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ฝ่ายหนึ่ง  สมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้  โดยนายกนกณัฐ กตเวทิตาสกุลฝ่ายหนึ่ง และ สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำร้อน โดยนายโสภณ  ภูมี ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสำนักสงฆ์ถ้ำน้ำร้อน  อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสามฝ่ายตกลงร่วมกันเพื่อดำเนินการการท่องเที่ยวเขาชัยสน ไว้ดังต่อไปนี้

               ข้อ 1  เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากร  โดยการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างสื่อมวลชนประจำหมู่บ้าน หรือมัคคุเทศก์น้อย เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่ได้ใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวบ้านเกิดของตนเอง ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศและทั่วโลก

               ข้อ 2  เพื่อร่วมกันพัฒนาสถานที่  และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ  เช่น สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำร้อน      ถ้ำพระบ่อน้ำร้อน ถ้ำน้ำเย็น ถ้ำลอกอ และแหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง

              

ข้อ 3  เพื่อร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเทียวและจัดโปรแกรมท่องเที่ยว  เช่น การจัดงานสมโภชสำนักสงฆ์ถ้ำน้ำร้อน  การจัดงานถนนสายวัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่นักท่องเที่ยวได้รับรู้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

                ข้อ  4 เพื่อร่วมกันพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยการจัดการแข่งขันมโนราห์ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

               ข้อ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จะแจ้งข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม งานประเพณีและอื่นๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเขาชัยสน ให้ทุกฝ่ายทราบเป็นปัจจุบัน   

               ข้อ 6 คณะกรรมการวัดจะร่วมกันพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและพร้อมให้ความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน

               ข้อ 7 สมาคมเครือยข่ายสื่อมวลชนภาคใต้ จะติดต่อประสานงานให้ทราบล่วงหน้า กรณีนำนักท่องเที่ยวมาเป็นคณะ เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และสำนักสงฆ์ถ้ำน้ำร้อนจะได้จัดเตรียมความพร้อมด้านพนักงานบริการนักท่องเที่ยวให้เพียงพอ ในการให้บริการนำเที่ยวและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

               ข้อ 8 บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้มีผลความร่วมมือตั้งแต่วันลงลายมือชื่อ เป็นต้นไป

ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาสมาคมสมาพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนไทย ในปีบริหาร 2566-67 ใน 4 แผน 1. พัฒนาบุคลากร 2. พัฒนาสถานที่ 3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโปรแกรมท่องเที่ยว 4. พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

Share