วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมประชุม การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ภาคเหนือ ( เขตตรวจราชการที่ 15,16,17 และ 18 )

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.
ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมประชุม การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ภาคเหนือ ( เขตตรวจราชการที่ 15,16,17 และ 18 )

ได้แก่ 1.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภาคเหนือ 2.สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือ 3.สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 4.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ 5.สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและพื้นที่พิเศษเมื่อเก่าน่าน 6.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ 7.โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 8.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5/จังหวัดเชียงใหม่ ตามลำดับ ณ ห้องประชุมนำบุญจิตต์ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

Share