ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเครื่องหมายราชการ “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”ราชกิจจานุเบกษา ฉบับ ๓๑๕ ประกาศเครื่องหมายราชการ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเครื่องหมายราชการ “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”ราชกิจจานุเบกษา ฉบับ ๓๑๕ ประกาศเครื่องหมายราชการ “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ไว้เป็นเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ ดังปรากฎรายละเอียดของภาพเครื่องหมายราชการดังกล่าวท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ผู้ลงนาม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ภาพเครื่องหมาย เป็นราชสีห์สีทองล้อมด้วยลายกระหนกสีทองอยู่ในวงกลมพื้นสีขาว ในกรอบครึ่งวงกลมพื้นสีขาวด้านบนมีอักษรภาษาไทยสีเขียวคำว่า “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” กรอบครึ่งวงกลมพื้นสีเขียวด้านล่างมีอักษรภาษาอังกฤษสีทองคำว่า “DEPARTMENT OF LOCAL ADMINISTRATION” ความหมาย ราชสีห์สีทอง หมายถึง ความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรือง มีอำนาจปกปักรักษา มีความเข้มแข็งและมีพละกำลัง ดุจข้าราชการมหาดไทยที่มีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข ลายกระหนก หมายถึง ความเป็นไทย สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่นซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ สามารถดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในถิ่นทุกระดับได้อย่างมีคุณภาพ

ผู้นำเสนอ

อิหล่า

Share

Written by:

345 Posts

View All Posts
Follow Me :