วัดท่าตอน จังหวัดเชียงใหม่

วัดท่าตอน จังหวัดเชียงใหม่

Tha Ton Temple, Chiang Mai

วัดท่าตอน เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนยอดเขาต่อเนื่องหลายลูก ในตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาลาดชัน มีที่ราบริมแม่น้ำกก เป็นวัดที่มีทิสวทัศน์สวยงาม อยู่บนไหล่เขา เรียงรายไปด้วยศาสนวัตถุสิ่งก่อสร้าง ทอดยาวตามไหล่เขาเป็นชั้นๆ รวมทั้งหมด 9 ชั้น

ด้านบนสามารถมองเห็นวิวอำเภอแม่อาย และภูเขาที่รายล้อมสวยงาม อดีตเป็นวัดร้างหลายร้อยปี มีพระเจดีย์เก่าชำรุดล้อมรอบด้วยป่าทึบ ไม่ปรากฏว่าสร้างขึ้นในสมัยใด ต่อมาจึงมีการบูรณะ โดย ครูบาแก้ว กาวิชโย พระธุดงค์จากวัดน้ำบ่อหลวง โดยแบ่ง 9 ชั้น เป็นดังนี้

  • ชั้นที่ 1 : พระธาตุจอมคีรีศรีปิงขอก , เจ้าแม่กวนอิม , ลานกิจกรรม , จุดชมวิว , สำนักงานวัดท่าตอน , พระอารามหลวง , สำนักงานรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ , โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกนักธรรม-บาลี-ปริยัติสามัญศึกษา , ร้านค้าหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล อปต.
  • ชั้นที่ 2 : พระอุโบสถ
  • ชั้นที่ 3 : พระพุทธนิรันดรชัย (หลวงพ่อขาว) , พระสังกจายนะ (หลวงพ่อมหาลาภ) , ถ้ำมังกรขาวจำลอง
  • ชั้นที่ 4 : พระนาคปรก
  • ชั้นที่ 5 : สำนักวิปัสสนา
  • ชั้นที่ 6 : หอประชุม , อาคารรุ่งนิรันดร์
  • ชั้นที่ 7 : กุฏิธรรมปัญญาบดี
  • ชั้นที่ 8 : พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ (พระเจดีย์แก้ว) , มังกรเงิน มังกรทอง , สามมหาราช , สมเด็จพระปิยะมหาราช , สมเด็จพระนเรศวรมหาราช , สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช , พระโพธิสัตว์กวนอิมไม้หอม (แกะสลัก) , พระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาว (แกะสลัก) , พระพุทธรูปหินทราย (แกะสลัก) , ศาลาเอนกประสงค์ , สำนักงานพระเจดีย์แก้ว , ไฉ่สิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ สามารถชมวิวอันสวยงามได้ที่ชั้นนี้ ซึ่งเป็นสูงสุด

ที่มา : https://www.checkinchill.com/content/วัดบนเขา-สวยงาม/

ผู้นำเสนอ

bebiw

Share

Written by:

538 Posts

View All Posts
Follow Me :